System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Inrock

TUHÁ TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKA PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ

Popis výrobku

Tuhá deska z kamenné vlny (minerální plsti) s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou, pojená organickou pryskyřicí se speciální hygienicky nezávadnou hydrofilní úpravou. Horní velmi tuhá vrstva o tloušťce do 20 mm zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a slouží jako nosič výztužné vrstvy a omítky. Tato strana, označená nápisem “ROCKWOOL TOP”, se musí osadit na vnitřní líc obvodových stěn směrem dovnitř do místnosti!

Oblast použití

Deska Inrock je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace při zateplování staveb kontaktním způsobem v systému INROCK na straně interiéru, a to u staveb s třídami vlhkosti vzduchu v interiéru 1 – 3 včetně podle ČSN EN ISO 13788. Desku lze použít jako celoplošně přilepenou s doplňkovým mechanickým kotvením. Ke kotvení tepelně izolačních desek Inrock je nutno použít hmoždinky určené pro kotvení ETICS – šroubovací hmoždinky pro povrchovou montáž (příp. s podkladním talířem) a postupovat v souladu s pokyny dodavatele systému. Při aplikaci těchto hmoždinek je nutno postupovat dle technologických postupů výrobce těchto hmoždinek. Při aplikaci desek Inrock doporučujeme postupovat v souladu s “Montážním postupem pro systém vnitřního zateplení INROCK” a používat pouze tam specifikované komponenty (systémově certifikované a schválené maltové a omítkové směsi, doplňky a příslušenství). Pro každou stavbu se doporučuje zpracovat detailní projektovou dokumentaci systému INROCK oprávněným a autorizovaným projektantem. Pro montáž systému je nutné zaškolení odborným zástupcem společnosti ROCKWOOL.

Vlastnosti kamenné vlny Rockwool 

Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Paropropustnost. Rozměrová stálost. Odolnost proti alkáliím. Zvýšená nasákavost vody – desky nesmí být skladovány tam, kde hrozí navlhnutí či zamokření izolace: desky nejsou hydrofobizované! 

Balení 

Desky Inrock jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“. 

 

Technické parametry

VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň - A1 - ČSN EN 13501-1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD 0,038 W.m-1.K-1 ČSN EN 12667
 Faktor difuzního odporu  μ  - ČSN EN 12086
Napětí v tlaku při stlačení 10 % σ10 20 kPa ČSN EN 826
Pevnost v tahu kolmo k desce σmt 10 kPa ČSN EN 1607
Bodové zatížení  Fp 250  N   ČSN EN 12430
Zatížení stavby vlastní tíhou  -  max. 1,527  kN.m-3  ČSN P ENV 1991-2-1
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540
Bod tání  tt > 1000 °C DIN 4102
ES certifikát shody 1390-CPD-0249/10/P   Centrum stavebního inženýrství (CSI), a.s. Praha
Systém řízení jakosti

ISO 9001:2008 – certifikát č. 9000351

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Systém péče o životní prostředí

ISO 14001:2004 – certifikát č. 9000352

ISO 14001:2004 – certifikát č. 9000352

 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností.
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)