System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

INROCK systém

VNITŘNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Popis systému

Systém kontaktního zateplení vnějších stavebních obvodových stěnových konstrukcí pro zlepšení tepelně izolačních vlastností z vnitřní strany tvoří ucelená izolační certifikovaná sestava maltových a omítkových směsí, jejich příslušenství, speciálních tepelně izolačních kapilárně aktivních a hydrofilních desek Inrock s dvojitou strukturou, kotevních prvků a doplňků (např. lineárních lišt), které se zpracovávají přesně stanoveným postupem na definované stavební podklady. Povrchová úprava na vnitřní straně může být zakončena v několika alternativách jemné vápenné prodyšné omítky, eventuálně prodyšnou vnitřní tónovanou malbou nebo barvou. Vnitřní povrch zateplení musí být volně přístupný – nesmí se zakrývat nebo bránit přístupu vzduchu k vnitřní omítce na zateplení.Pro navrhování systému INROCK je zapotřebí provést podrobný stavební průzkum, potřebný návrh a kontrolu správnosti aplikace systému INROCK a prováděcí projekt pak může provést pouze autorizovaný a odborně zaškolený projektant. Pro montáž systému doporučujeme realizátory zaškolené odborným zástupcem firmy ROCKWOOL.

 

Inrock realizace 

Tepelně technické parametry systému INROCK

Orientační hodnoty součinitele prostupu tepla U (W.m-2.K-1)

Tloušťka desek Inrock  (mm)     60      80      100    120    140    160
Součinitel prostupu tepla deskami Inrock  0,63 0,48*   0,38  0,32  0,27  0,24
 Výsledný součinitel prostupu tepla stěnou se systémem INROCK UC (W.m-2.K-1)
Cihelné zdivo plné o tloušťce 300 (450) mm  0,47 (0,43) 0,38 (0,35)   0,31 (0,30)  0,27 (0,26)  0,24 (0,23)  0,21 (0,20)
Cihelné zdivo lehčené o tloušťce 290 (365) mm  0,44 (0,37)  0,35 (0,31)  0,30 (0,26)  0,26 (0,23)  0,23 (0,21)  0,20 (0,19)
Plynosilikát o tloušťce 300 mm  0,31 0,26  0,23  0,21  0,19  0,17 
Stěna z hutného betonu o tloušťce 300 mm  0,51 0,40  0,33  0,28  0,24  0,22 

Pozn.: *hodnota měřená podle ČSN EN 12667, ostatní hodnoty jsou dopočítané podle metodiky ČSN EN 6946. Všechny výpočty byly provedeny bez uvažování vnějších omítek nebo dalších, výše nepopsaných vrstev.

Komponenty systému

Systém sestává z povinných základních komponentů a volitelných doplňujících prvků. Povinné komponenty je nutno aplikovat a nesmí být vynechány nebo zaměňovány s jinými komponenty. Neautorizované zásahy do systému dávají předpoklady chybné funkce nebo dílčích nedostatků vedoucích k možným zásadním poruchám nebo zkrácení životnosti zateplovacího systému. 

Povinné základní komponenty a jejich alternativy (v pořadí vrstev podle technologického postupu):

 1. Spojovací můstek a těsnící vrstva Retardér Inrock
 2. Flexibilní lepicí a krycí výztužná hmota Inrock (se zvýšenou přilnavostí a elasticitou)
 3. Speciální tepelně izolační deska Inrock s dvojitou strukturou, hydrofilní, převážně s podélnými vlákny
 4. Kotevní hmoždinky talířové šroubovací s kovovým trnem pro povrchovou montáž, např. EJOT, typ Ejotherm STR-U s rozšiřovacím talřem, např. EJOT, typ VT 90
 5. Flexibilní lepicí a krycí výztužná hmota Inrock (se zvýšenou přilnavostí a elasticitou)
 6. Výztužná síťka R 131 nebo pancéřová
 7. Podkladní Penetrační nátěr Inrock pod omítku (transparentní)
 8. Velmi jemná (nebo jemná) vnitřní vápenná omítka Inrock, stěrková tenkovrstvá pro ruční zpracování. 

V případě potřeby může být podklad pod Retardér Inrock upraven Penetračním nátěrem Inrock. Na vnitřní omítku je možno aplikovat pouze takové vnitřní barvy a malby, které jsou prodyšné pro vodní páru. 

Doplňkové a alternativní prvky (sestava pro běžné objekty):

 1. Soklová zakládací hliníková nebo plastová lišta
 2. Rohová hliníková nebo plastová lišta (pro vnitřní kouty) s přesahy výztužné textilie 100 mm
 3. Nárožní hliníková nebo plastová lišta (pro vnější nároží) s přesahy výztužné textilie 100 mm
 4. Nadpražní hliníková nebo plastová lišta s přesahy výztužné textilie 100 mm
 5. Začišťovací hliníková nebo plastová parapetní lišta s přesahy výztužné textilie 100 mm
 6. Dilatační hliníkové lišty (pro dilataci v rovině nebo v rohu)
 7. Začišťovací okenní profil (pro okenní ostění s odlamovacím páskem a samolepicí vrstvou pro ochrannou fólii)
 8. Kotevní tubus pro elektroinstalace – zásuvkový sokl nebo těleso vypínače
 9. Kotevní tubus pro elektroinstalace – svítidlo
 10. Spojovací materiál. 

Pozn.: jako příslušenství se doporučují kompozitní hliníkové nebo plastové perforované lišty s výztužnou síťkou, a to o šířce síťky přesahující lištu na každé straně o min. 100 mm.

Stavebně fyzikální vlastnosti systému INROCK

Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma
Třída reakce izolantu na oheň - A1 - ČSN EN 13501-1
Třída reakce systému na oheň - A2-s1,d0 - ČSN EN 13501-1
Index šíření plamene po povrchu izolace is 0,00 mm.min-1 ČSN 73 0863
Bodové zatížení desky Inrock Fp  250 ČSN EN 12430 
Napětí v tlaku desky Inrock při stlačení 10 % (na smluvní mezi pevnosti v tlaku) σ10 20 kPa ČSN EN 826
Přídržnost lepicí vrstvy k betonu σt 0,25 MPa ETA-09/0240
Přídržnost krycí vrstvy k desce Inrock  σt  0,08  MPa  ETA-09/0240
Tepelný odpor samotného zateplení INROCK s izolantem tl. 80 mm* RINROCK 2,18 - 2,20  m2.K.W-1  ČSN EN 12667
Součinitel prostupu vodních par systému INROCK s izolantem tl. 80 mm*

μ

90

-

ČSN EN 12086

Certifikát systému CO/C-051-2011/P Centrum stavebního inženýrství (CSI), a.s. Praha
Systém řízení jakosti

ISO 9001 – certifikát č. 9000351

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Systém péče o životní prostředí

ISO 14001 – certifikát č. 9000352

ISO 14001:2004 – certifikát č. 9000352

Pozn.: *platí pro laboratorní měření dodatečného zateplení systému INROCK (bez izolované stavební konstrukce) ve složení: Retardér Inrock 3,5 mm, Flexibilní lepicí a krycí výztužná hmota Inrock 1,5 mm, izolační deska Inrock 80 mm, Flexibilní lepicí a krycí výztužná hmota Inrock 4,5 mm s výztužnou síťkou R 131, Velmi jemná vnitřní vápenná omítka Inrock 2,0 mm.

 

Příprava podkladu

Podklad pro zateplovací systém musí splňovat následující podmínky z hlediska kvality povrchu, rovinnosti, šíření vlhkosti a statiky:

 • systém lze aplikovat pouze na následující materiály – přírodní kámen, pálená plná nebo děrovaná cihla, beton včetně betonů lehčených,
 • povrchová vrstva podkladu musí být suchá, zralá, pevná, soudržná, mírně drsná, nezaprášená, bez uvolňujících se částic, odformovacích prostředků, mastných skvrn nebo sazí, zejména mastných,
 • podklad nesmí být v době montáže a před ní namrzlý,
 • maximální nerovnosti podkladu se bez nutnosti použít zvláštních opatření mohou pohybovat nanejvýš v rozmezí ± 2 mm (měřeno na dvoumetrové lati), nebo se na tuto rovinnost musí vyrovnat,
 • podklad nesmí vykazovat stopy biotického napadení (řasy, plísně apod.) nebo salinity – tyto musí být odstraněny společně s příčinou výskytu ještě před aplikací systému INROCK,
 • zateplovaná konstrukce musí být chráněna proti šíření vlhkosti (ČSN 73 0540-2) a působení vody (ČSN 73 0600),
 • nejvyšší vlhkost podkladu před aplikací systému INROCK je povolena v 1,5 násobku normových hodnot uvedených v ČSN 73 0540-3, což se vztahuje i na podkladní vyrovnávací hmoty,
 • obkládaná konstrukce musí být staticky stabilní, bez trhlin, mechanicky odolná,
 • obkládaná konstrukce nesmí být ze zdicích prvků vázaných dusanou hlínou a nesmí sestávat ze sušených cihel (vepřovic).

Pokud některá podmínka není splněna, je nutno v rámci přípravy stavby, stavebního průzkumu a projektu zateplovacího systému, případně realizace provést taková opatření a kroky, aby platila každá podmínka potřebná ke spolehlivé a trvanlivé funkci INROCKu. 

Před montáží VKZS je nutno také ukončit a zkompletovat jiné práce a dodávky, které mají předcházet zateplování – je nutno osadit okna, dveře, vrata, rozvodné skříňky, plynoměry, žaluzie, větrací mřížky, prodloužené držáky dešťových svodů a bleskosvodů. Je také vhodné označit místa vedení pod fasádou (elektrokabely, signální systémy apod.), aby nedošlo k jejich porušení při kotvení.

Základní spotřeba komponent a technologické lhůty zpracování

Uvedené následující přibližné orientační hodnoty spotřeb platí pro běžné pracovní podmínky, rovinnost relativně hladného podkladu v rozmezí ± 2 mm (měřeno na dvoumetrové lati), úsporný a pečlivý způsob zpracování hmot beze zbytků a odpadů. Pokud je nutno pro konkrétní a odchylný typ podkladu určit přesně konkrétní spotřebu pro určitou stavbu (typ podkladu), doporučujeme provést za účasti investora kontrolní měření s odzkoušením na zkušební ploše o velikosti např. cca 5 nebo 10 m2. Technologické lhůty zpracování (přestávky mezi jednotlivými pracovními operacemi – nanášením dalších vrstev) jsou orientační a platí za předpokladu venkovní teploty ovzduší i podkladu 20 ˚C, 65 % relativní vlhkosti, neoslunění izolované konstrukce a za síly větru max. do cca 3 m.s-2 (průvan), ale v dobře větraném vnitřním prostoru. Změny těchto podmínek mohou mít za následek přiměřené prodloužení přestávek. Systém INROCK nesmí být při instalaci vystaven zamokření (betonáž podlah, havárie vody).

  

Spotřeba materiálu a prodlevy při zpracování

Komponenta

Základní orientační   spotřeba Základní technologická lhůta
    jednotka   spotřeba  mezioperační prodleva (dny) kumulovaná doba od zahájení (dny)

Penetrační nátěr Inrock (je-li potřebný)

       l.m-2  0,20-030 < 1 -

Retardér Inrock

      kg.m-2    4,3-5,0  1 1

Flexibilní lepicí a krycí výztužná hmota Inrock 

      kg.m-2    5,0-6,0 2 3
Izolační desky Inrock* (rozměr 500 x 1000 mm)       m-2.m-2      1,04 2
       ks.m-2      2,08
Hmoždinky s rozšiřovacím talířem*        ks.m-2       ≥ 4 1
Flexibilní lepicí a krycí výztužná hmota Inrock        ks.m-2    6,8-8,0 5
Výztužná síťka (R131 nebo pancéřová)        m-2.m-2       1,1 1 6
Penetrační nátěr Inrock         l.m-2 0,20-0,30  1 7
Velmi jemná (jemná) vnitřní vápenná omítka tl. 1,5 mm        kg.m-2  2,3-2,5

       

7

      

14 

 tl. 2,0 mm  3,0-3,3
(Vnitřní prodyšná malba nebo barva)       (l.m-2)  (dle výrobce)   (1) (15)

Pozn.: *v závislosti na členitosti a tvaru stěn (a prostupů) ovlivňujících spotřebu; u obloukových stěn a kleneb se spotřeba zvětšuje.

Tepelná izolace 

Tepelně izolační desky Inrock se kladou vždy ve vodorovném směru, překládají se na vazbu a pilovitě přes sebe také na každém vnějším rohu a vnitřním rohu. Jejich montáž, zejména lepení musí být v souladu s podrobným montážním postupem. Není povoleno klást další vrstvy systému na desky, které byly zasaženy dešťovými srážkami nebo jinak zamokřeny, proto se doporučuje ve fázi při lepení a po nalepení mít připravena ochranná opatření pro případ náhlého deště hnaného větrem, který by mohl zasáhnout i vnitřní prostor stavby. Izolační desky Inrock lze aplikovat pouze tam, kde je stavba uzavřena proti účinkům klimatu a bez kondenzace vody na stěnách, podlahách a stropech. Uložení a skladování izolačních desek Inrock je dovoleno pouze v suchém prostředí.Izolační desky Inrock se kladou na stěnu tak, že jejich tužší strana označená vypálenou značkou ROCKWOOL TOP musí být orientována směrem do interiéru (tedy viditelně), měkčí stranou se lepí na obkládanou stavební konstrukci.Eventuální nerovnosti nalepených izolačních desek Inrock se mohou na stycích (vystupující hrany) lehce přebrousit do roviny. Není povoleno zbrousit desky celoplošně a broušením ubírat více než 1 – 2 mm tloušťky izolačních desek. Busný prach z desek nutno omést  smetáčkem nebo povysávat průmyslovým vysavačem.Talířové hmoždinky se musí zasadit těsně pod povrch izolačních desek a toto místo se zvlášť zamázne krycí hmotou, která musí přiměřeně zaschnout před celoplošným nanášením krycí hmoty.Pro účely izolování systémem INROCK v ploše se nesmí používat menší rozměry desek než 120 mm, výjimku tvoří detaily anebo parapety a obklady ostění oken. Odřezky a zbytky izolačních desek Inrock se nesmí použít pro jiné technologie izolování.

Kotvení izolantu

Připojení izolantu ke stavební konstrukci se děje celoplošným lepením s pomocným kotvením. Na každou celistvou izolační desku se použijí alespoň 2 kotvy, a to rozmístěné v polovině výšky a cca ¼ šířky desky od okraje. U doměrků o velikosti pod polovinu rozměrů celistvé desky postačí umístit 1 hmoždinku.

Hmoždinky je zapotřebí utáhnout tak, aby jejich talíře lícovaly s povrchem desek nebo byly jen nepatrně vmáčknuty pod povrch izolačních desek.

Pečetění vrstvy retardéru při osazování hmoždinek:  po vyvrtání otvoru pro hmoždinku je třeba vyfouknout vrtací prach ze zdiva a před vložením a utažením hmoždinky do otvoru ve zdivu injektovat mírně zředěný prostředek Retardér Inrock, aby se tato vrstva poškozená vrtáním opět co nejvíce zacelila. Do mokrého retardéru v otvoru je třeba za mokra zatlačit kotvu s rozšiřovacím talířem a utáhnout ji dříve, než retardér ztuhne. Dotažením lze dodatečně nejpřesněji zajistit rovinnost povrchu izolace před dalšími vrstvami. 

Postup dalšího zpracování je analogický s vnějšími kontaktními zateplovacími systémy  (ETICS) – viz technické listy komponent.  

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech systémů platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů a systémů může docházet ke změnám jejich vlastností.

 
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)