System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

F-Rock HD

PROTIPOŽÁRNÍ DESKA PRO IZOLACE STAVEB

Popis výrobku

Polotuhá deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.

Oblast použití

Deska F-Rock HD je určena pro aplikaci jako protipožární izolace zejména konstrukcí plochých střech, přičemž zároveň výrazně přispívá k zvýšení tepelného odporu a vzduchové / kročejové neprůzvučnosti těchto konstrukcí. Na základě informativních měření požární odolnosti ve vodorovné a svislé orientaci je známo její chování v podmínkách požáru a lze předběžně stanovit kritérium izolace (I) při jejím použití v konstrukcích plochých střech, příček, podhledů a pod. Požární odolnost konstrukce jako celku je ovšem nutno prokázat zkouškou požární odolnosti, popř. výpočtem. Na tomto základě je deska vhodná i pro ochranu hořlavých částí vodorovných a svislých stavebních konstrukcí. Za podmínek stanovených normou ČSN 73 0810 je možné docílit klasifikace druhu konstrukční části DP1 vhodným použitím desky F-Rock HD v konstrukcích obsahujících i jiné než nehořlavé materiály.

Podmínky platnosti třídy reakce na oheň 

Třída reakce na oheň A1 uvedena v tomto technickém listu platí pro výrobek uváděný na trh. Ve smyslu ČSN EN 15715 je tato třída reakce na oheň desky F-Rock HD platná pro celý rozsah zde uvedených rozměrů výrobku a pro obsah pojiva odpovídající typu výrobku. Podmínky zkoušení a oblast aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň výrobku nejsou závislé na podkladu, opláštění, nebo jakýchkoli jiných parametrech stavební konstrukce, ve které je výrobek instalován.  

Vlastnosti kamenné vlny Rockwool

Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost.

Balení 

Desky F-Rock HD jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku.Rockwool  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balík
2060010007,2
3060010006

 

Technické parametry
VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň A1   ČSN EN 13501-1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivostiλD0,039W.m-1.K-1ČSN EN 12667, 12939
Napětí v tlaku při 10% stlačeníσ1030kPaČSN EN 826
Krátkodobá nasákavostWp≤ 1kg.m-2ČSN EN 1609
Dlouhodobá nasákavostWlp ≤ 3kg.m-2 ČSN EN 12087
Zatížení stavby vlastní tíhou max. 2,197kN.m-3 ČSN P ENV 1991-2-1
Měrná tepelná kapacitacp840J.kg-1.K-1ČSN 73 0540
Bod tánítt  > 1000°CDIN 4102-17
ES certifikát shody  1390-CPD-0168/09/P  Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha
Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 – certifikát č. 9000351 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha
Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 - certifikát č.9000352 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

 

Požární odolnost konstrukcí s izolacemi F-Rock HD (informativní údaje pro kritérium I) 

 Na základě informativních zkoušek požární odolnosti lze odvodit příspěvek izolačního materiálu F-Rock HD k požární odolnosti konstrukce (v minutách):  

Příspěvek izolačních desek F-Rock HD k požární odolnosti konstrukce

Izolační deska v jedné nebo více vrstvách, min. celková tloušťka (mm)

Izolační deska ve svislé konstrukci oboustranně opláštěné *  (min)

F-Rock HD tl. 20 mm

 EI 15

 F-Rock HD tl. 40 mm**

 EI 30

 F-Rock HD tl. 60 mm**

 EI 45
 

* Pro zjednodušení se předpokládá plášť bez izolační schopnosti, avšak celistvý po dobu požární odolnosti.

** V těchto případech je nutno použít uvedenou min. tloušťku izolace složenou ze dvou vrstev. 

Dosažení klasifikace DP1 u konstrukcí obsahujících hořlavé části

Základním a nejjednodušším způsobem jak docílit druhu konstrukční části DP1, je použití pouze materiálů třídy reakce na oheň A1, popř. A2 jako podstatných složek konstrukcí, ve smyslu definice ČSN 73 0810 čl. 3.2.3 a), resp. 3.2.3 b).Definice DP1 podle článku 3.2.3 c) umožňuje za jistých podmínek použít v těchto konstrukcích i materály s třídou reakce na oheň B až F, přičemž nesmí dojít ke vzplanutí hmot obsažených ve výrobcích; není-li teplota vzplanutí hmot jednoznačně určena, doporučuje se považovat teplotu 180°C za teplotu vzplanutí. Na základě informativních  měření požární odolnosti lze doporučit protipožární tepelnou izolaci F-Rock HD na omezení teploty přiléhajících hořlavých částí konstrukce na 180°C po následující časy zachování druhu konstrukční části DP1 (v minutách):  

Požární odolnost konstrukcí splňující kritéria DP1 podle ČSN 73 0810 čl. 3.2.3 c)

Izolační deska ve více vrstvách, min. celková tloušťka

(mm)

Izolační deska pod pláštěm svislé konstrukce bez tepelně izolační funkce*   (min)

Izolační deska jako součást tepelně izolačního souvrství, ze strany namáhání požárem, v konstrukci 
 svislé (min)  vodorovné (min)

 F-Rock HD tl. 40 mm

 EI 15  EI 15   EI 15

 F-Rock HD tl. 60 mm

 EI 30  EI 15  EI 30
 

* Pro zjednodušení se předpokládá plášť bez izolační schopnosti, avšak celistvý po celou dobu požární odolnosti.

Zvláštní případ: kombinovaný střešní plášť na ocelovém trapézovém plechu – plochá střecha

Pro střešní pláště obsahující hořlavé hmoty platí zvláštní definice DP1 podle ČSN 73 0810 čl. 3.2.3.2 f) umožňující použití vrstev třídy reakce na oheň C, D, nebo E, pokud:

- střešní plášť jako celek splňuje klasifikaci BROOF(t3) podle ČSN EN 13501-5;

- spodní část tepelně izolačního souvrství nad trapézovým plechem je tvořena výrobky třídy reakce na oheň A1 popř. A2 ve dvou vrstvách s překrytými spárami, o celkové tloušťce alespoň 40 mm;

- teplota nad touto spodní vrstvou nepřesáhne 110°C.

Na základě informativních  měření požární odolnosti lze doporučit protipožární tepelnou izolaci F-Rock HD na omezení teploty přiléhajících hořlavých vrstev střešního pláště na 110°C po následující časy zachování druhu konstrukční části DP1 (v minutách): 

Požární odolnost ploché střechy splňující kritéria DP1 podle ČSN 73 0810 čl. 3.2.3.2 f)

Izolační desky ve dvou vrstvách, min. celková tloušťka(mm)

Izolační desky jako součást tepelně izolačního souvrství ploché střechy, ze spodní strany*

F-Rock HD tl. 40 mm

 EI 15

 F-Rock HD tl. 60 mm

 EI 15
 

* Pro dosažení spolehlivé hodnoty klasifikace požární odolnosti a reakce střešního pláště na vnější požár doporučujeme aplikaci protipožárních ochranných vrstev i z horní strany izolačního souvrství, beze změny podmínek pro dosažení druhu konstrukční části DP1. 

Informativní hodnoty požární odolnosti v tomto technickém listu jsou odvozeny z protokolu o zkoušce č. FIRES-FR-0121-09-NURE, vydaném zkušební laboratoří Fires s.r.o. Batizovce, Slovenská republika dne 18. 9. 2009.

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. 

 

 
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)