System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

BETA-ROCK

Systém zateplení železobetonových stropů a stěn metodou suché montáže pro zvýšení jejich požární odolnosti na REI 120 až REI 240

Popis systému a jeho varianty                                                  

Systém zateplení železobetonových nosných stropů a nosných stěn pro zvýšení jejich požární odolnosti BETA-ROCK sestává z tepelně izolačních desek, ocelových kotev a několika variant alternativních povrchových úprav. Systém se aplikuje na sucho bez použití mokrých procesů. Aplikace protipožární tepelné izolace z kamenné vlny Rockwool tloušťky 60 mm až 150 mm v systému BETA-ROCK umožňuje:

   úsporu vrstvy betonu tloušťky 50 mm až 120 mm pro zachování stejné požární odolnosti při stavbě nových konstrukcí, přičemž se výrazně zvýší tepelný odpor takto ochráněné železobetonové konstrukce,

   zateplení monolitických železobetonových stropů a stěn rekonstruovaných objektů a zvýšení jejich požární odolnosti. 

Stručný popis komponent systému:

  1. Tepelně izolační desky Rockwool určeny pro kontaktní zateplovací systémy (ETICS): Frontrock MAX E a Fasrock, anebo protipožární izolační deska F-Rock ND.
  2. Zatloukací ocelové kotvy IDMS (HILTI), METAL-ISO (LR ETANCO), ISOMET (SPIT).
  3. Možnost úpravy povrchu nátěrem, nástřikem, výztužnou vrstvou systému ETICS (kontaktní zateplovací systém), zavěšeným podhledem, nebo jeho ponechání bez povrchové úpravy.

Základní technické parametry systému jsou uvedeny v Tabulce 1. tohoto technického listu. Pro zaručení deklarovaných vlastností systému je nutné dodržení veškerých pokynů uvedených v tomto technickém listu, včetně postupu montáže.

 

Oblast použití 

Deklarovaným účelem použití systému BETA-ROCK je zateplení vnitřních železobetonových konstrukcí, stropů a stěn a zvýšení jejich požární odolnosti při namáhání požárem ze strany umístění tepelné izolace. Za stanovených podmínek systém zabezpečuje dosažení vysoké požární odolnosti zateplované konstrukce (třídy REI 120 až REI 240) při zachování nehořlavosti systému (třída A1) a druhu konstrukce DP1. Systém zároveň podstatně zvyšuje tepelný odpor zateplovaných konstrukcí, přičemž nesnižuje jejich difúzní odpor (propustnost pro vodní páry) a přispívá k akustickým parametrům zateplovaných konstrukcí inherentní akustickou absorpcí. Systém se aplikuje pouze v interiéru budovy.  Jeho použití na vnitřní povrchy obvodového pláště budovy nelze doporučit bez důkladného tepelně-technického posouzení takto upravené konstrukce v daných podmínkách. Vzhledem k absenci lepení nebo jakýchkoli jiných mokrých procesů aplikace není nutno provádět jakoukoli úpravu povrchu železobetonových konstrukcí, kromě odstranění případných hrubých nerovností povrchu. Systém je určen pro homogenní železobetonové stropy a stěny a není vhodný pro prefabrikované železobetonové konstrukce s dutinami.

 

Chování železobetonových konstrukcí za požáru

Jakkoli se železobetonová konstrukce může jevit bezpečná a stabilní, situace při požáru může vypadat úplně jinak. Železobeton vystavený účinkům požáru podléhá degradaci povrchu způsobené vysušováním betonu a rychlým stoupáním parciálních tlaků vodních par, což se typicky projevuje “odstřelováním” částí povrchu betonu. Po odhalení výztuže a jejím přehřátí na kritickou teplotu (typicky kolem 480 °C) ztrácí exponovaná vrstva pevnost v tahu, což se projevuje zrychlujícím se průhybem železobetonové desky, který zpravidla končí náhlým lomem a kolapsem desky. Situace se ještě zhoršuje, když je železobetonová deska staticky zatížena, nebo když je napětí v desce způsobeno i osazením desky v konstrukci budovy s omezenou schopností teplotních dilatací. V praxi také nastávají časté případy pouze místního nebo excentrického namáhaní konstrukcí požárem, což může způsobit nepředvídatelné chování konstrukce.  Nezávislé požárně ochranné systémy aplikovány na povrch konstrukcí mohou výrazně zpomalit tyto jevy a jsou významnou pojistkou i proti jinému než dokonalému provedení nosných železobetonových konstrukcí. K dramatickému snížení únosnosti takové konstrukce může dojít právě při požáru.

 

Tabulka 1: Parametry pro výběr vhodné varianty systému BETA-ROCK (hodnoty platí pro systém bez povrchové úpravy)

Technické parametry systému BETA-ROCK

Vlastnosti

Frontrock MAX E

Fasrock F-Rock ND 

Tloušťka tepelné izolace

60 mm až 150 mm*  60 mm  60 mm

Rozměr izolačních desek (mm x mm)

1000x500  1000x500  1000x600

Tepelný odpor (m2.K.W-1) ** 

2,2 až 4,7  2,0  2,1
Deklarovaná tepelná vodivost λD  (W.m-1.K-1)  0,036 0,039   0,037
Požární odolnost  REI 120  REI 240  REI 240
Ekvivalentní tloušťka betonu pro požární odolnost 50 mm až 100 mm pro EI 60 až EI 120 90 mm až 120 mm proEI 60 až EI 240 90 mm až 120 mm pro EI 60 až EI 240
Třída reakce na oheň  A1  A1  A1
Druh konstrukce  DP1  DP1  DP1
Možné povrchové úpravy

bez úpravy povrchu

nátěr / nástřik

výztužná vrstva ETICS

zavěšený podhled

bez úpravy povrchu

nátěr / nástřik

výztužná vrstva ETICS

zavěšený podhled

bez úpravy povrchu

nátěr / nástřik*** 

 

zavěšený podhled

Počet kotev na 1 m2 ****  10 10  8,33
Pevnost železobetonové desky v tlaku (MPa)

min. 31,5 pro tl. izolace 60 - 140 mm

min. 39,5 pro tl. izolace 150 mm

 min. 33,5  min. 33,5
Tloušťka železobetonové desky  min. 140 mm   min. 140 mm   min. 140 mm
Objemová hmotnost železobetonové desky (kg/m3)

1845 až 2496 pro tl. izolace 60 - 140 mm

1928 až 2608 pro tl. izolace 150 mm

 2040 až 2760  2040 až 2760
Činitel zvukove absorpce (hola deska) αw (-)  0,65 (H) – pro tl. 100 mm            ---  0,65 (H) – pro tl. ≥ 60 mm
 

* Standardně vyráběné tloušťky v daném rozsahu jsou: 60, 80, 100, 120, 140 mm.

** Pro tepelný odpor železobetonové desky R0 = 0,5.m2.K W-1 a deklarovanou tepelnou vodivost λD  izolačních desek.

*** Doporučujeme odzkoušet a konzultovat s dodavatelem nebo výrobcem nátěrové hmoty/nástřiku.

**** Standardní spotřeba pro maximální rozměr izolačních desek.

 

Zlepšení akustických vlastností konstrukce

Výhodou ochranného systému BETA-ROCK na bázi desek z kamenné vlny Rockwool je vysoká přirozená akustická absorpce materiálu a s ní související příspěvek k dalším akustickým parametrům chráněných železobetonových konstrukcí v širokém rozsahu spektra zvuku. U tohoto sytému dochází pouze k absorpci zvuku a u varianty bez povrchové úpravy je vyloučena možnost vzniku jakýchkoli rezonancí, které mohou zhoršovat neprůzvučnost. Toto nebezpečí hrozí, když se stropy nebo stěny obloží tuhými deskovými materiály se vzduchovou mezerou.

Nejlépe je absorpce zvuku zachována, je-li povrch izolačních desek ponechán bez povrchové úpravy. Esteticky zajímavý povrch je vynikajícím absorbentem zvuku, což ocení zejména uživatelé podzemních garáží, strojoven, nebo jiných technologických místností. Obložení stropů nebo stěn takto vysoce absorpčním materiálem snížuje značně dobu dozvuku v místnosti a zlepší srozumitelnost komunikace.

Příspěvek ochranného systému BETA-ROCK z kamenné vlny Rockwool ke zvýšení vzduchové nebo kročejové neprůzvučnosti konstrukce je nutno kvantifikovat individuálním posouzením celé skladby chráněného stropu příp. stěny na základě vlastností jednotlivých vrstev konstrukce, eventuálně výpočtem, nejlépe však měřením v laboratoři nebo přímo na stavbě.

Některé z možných povrchových úprav mají potenciál významně ovlivnit akustické vlastnosti konstrukcí chráněných systémem BETA-ROCK, a to oběma směry. Stručný přehled je uveden v tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Možnosti povrchových úprav a jejich vliv na vlastnosti systému BETA-ROCK

Možnosti povrchových úprav systému BETA-ROCK

Požadavek

nátěr (nástřik) barvou

výztužná vrstva ETICS* (s perlinkou) zavěšený podhled

Tloušťka

bez vlivu podle systému ETICS  podle systému podhledu

Tepelný odpor

bez vlivu bez vlivu bez významného vlivu**

Vzduchová neprůzvučnost

bez vlivu významný vliv***  významný vliv***
Kročejová neprůzvučnost bez vlivu významný vliv***  významný vliv***
Akustická absorpce / snížení doby dozvuku zpravidla zhoršení zpravidla zhoršení podle povrchu a typu podhledových desek
Požární odolnost podle EN 13501-2 bez vlivu bez vlivu bez vlivu (max. 4 závěsy na 1 m2)
Třída reakce na oheň podle EN 13501-1 A1 pro vrstvu nátěru max. 1 kg/m2 a max. 1 mm vrstvy v suchém stavu podle systému ETICS podle systému podhledu
Druh konstrukcepodle ČSN 73 0810**** DP1 pro max. 1 kg/m2 a max. 1 mm vrstvy v suchém stavu

DP1 pro systém třídy reakce na oheň A1/A2

DP1 pro podhled s komponenty A1/A2

* Předpokládá se použití povrchových vrstev, které jsou certifikovány v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).

** Zvýšení tepelného odporu systému materiálem podhledu a zároveň jeho zhoršení účinkem závěsů je nutno posoudit individuálně; obecně se nejedná o podstatné změny.

 

*** Účinkem možných rezonancí je možné i zhoršení dané vlastnosti; doporučuje se provést odborné posouzení nebo akustický výpočet, nejlépe však měření na systému včetně povrchové úpravy.

**** Jiné případy je nutno posoudit jako celek na základě zkoušek reakce na oheň pro systém včetně povrchových úprav, nebo pro jeho veškeré podstatné složky. 

 

Zvýšení tepelného odporu konstrukce 

Na rozdíl od protipožárních ochranných systémů na bázi tuhých deskových materiálů, popř. z minerálně vláknitých desek extrémně vysoké objemové hmotnosti a nízké tloušťky, systém BETA-ROCK umožňuje skutečné zateplení chráněných konstrukcí a širokou variabilitu řešení podle požadované hodnoty tepelného odporu konstrukce. Tabulka 1 uvádí typické hodnoty tepelného odporu chráněných železobetonových stropů nebo stěn, jejíchž původní hodnota tepelného odporu se zde předpokládá R0 = 0,5.m2.K W-1. V závislosti od použitého izolačního materiálu a jeho tloušťky je možno docílit zvýšení tepelného odporu až v řádu desetinásobku, na úroveň hodnoty blízké UN = 0,2 W.m-2.K-1, což je hodnota postačující pro energeticky vysoce úsporné budovy. Už v základní verzi s minimální tloušťkou tepelné izolace 60 mm je takřka zaručena hodnota tepelného odporu na úrovni minimálně RN = 2.m2.K W-1

 

Kotvení

Tepelně izolační desky se v systému BETA-ROCK montují na nosnou konstrukci pouze ocelovými kotvami na sucho bez jakýchkoli mokrých procesů. Navrtaný otvor pro kotvy musí mít průměr stanovený výrobci kotev, zpravidla 8 mm, přičemž délka kotev musí umožňovat hloubku kotvení v betonové konstrukci alespoň 50 mm a otvor se předvrtá do hloubky o min. 10 mm větší než je hloubka kotvení.

Systém umožňuje použití následujících typů kotev (s uvedením výrobce): IDMS (HILTI), METAL-ISO (LR ETANCO), ISOMET (SPIT). Jedná se o zatloukací ocelové kotvy z pozinkovaného ocelového plechu. Lze použít i nerezová provedení kotev. Zatlučení kotvy je nutno provést pokud možno přesně do roviny povrchu izolačních desek. Zejména u materiálu Frontrock MAX E nesmí dojít k zatlučení kotvy pod rovinu povrchu desky o víc než několik milimetrů (hrozí riziko prolomení vrchní tuhé vrstvy).

Pro materiál F-Rock ND je povinné použití systémových izolačních talířů (od příslušného výrobce kotev) pro zvětšení průměru talíře kotvy alespoň na 80 mm. 

  

Rozmístění kotev pro izolační desky Frontrock MAX E a Fasrock:

Max. rozměr (1000 x 500) mm                                 

Betarock 500x1000

Max. rozměr (500 x 500) mm     

                       Betarock 500x500             

Rozmístění kotev pro izolační desky F-Rock ND:

Max. rozměr (1000 x 600) mm

Betarock 600x1000

Max. rozměr (500 x 600) mm

Betarock 500x600

Nejmenší rozměr izolační desky nesmí být menší než 150 mm. Pro desky o délce 500 mm a méně se použijí 4 kotvy. Pro větší desky je nutno použít 5 kotev. 

Při kladení izolačních desek nesmí dojít ke vzniku křížových spár a vzájemné posunutí desek na vazbu v řadách mezi sebou se doporučuje dodržet alespoň o 150 mm. Desky se pokládají tak, aby jejich styk zůstal bez viditelných spár.

Orientace desek a možnosti povrchových úprav 

  

Tepelně izolační desky Frontrock MAX E, Fasrock a F-Rock ND je možno ponechat bez jakékoli povrchové úpravy. Izolační desky se doporučuje orientovat tak, aby na pohledové straně ochranného systému zůstal viditelný povrchový rastr (uzavřená lisovaná vláknitá struktura). V případě izolačních desek Frontrock MAX E je nutno dodržet tuto orientaci nikoliv pouze z estetických, ale i z funkčních důvodů. Na pohledové straně opatřené rastrem zůstane v tomto případě viditelný potisk každé desky “ROCKWOOL TOP”.

 

V případě potřeby je možno použít pod vnitřní nátěr, malbu nebo fasádní barvu příslušný podkladní penetrační nátěr / nástřik. Pro nanášení lze použít dostatečně krycí, ale libovolnou fasádní nebo vnitřní barvu či malbu bez omezení (certifikovanou pro stavební účely). Povrch desek lze v  případě potřeby upravit následujícími způsoby:

   Nátěrem naneseným válečkem, štětkou nebo stříkací pistolí. Typ nátěru a způsob aplikace doporučujeme odzkoušet předem. Tento typ povrchové úpravy je v interiéru vhodný pro všechny materiály, zejména Frontrock MAX E a Fasrock.

   Výztužnou (armovací) vrstvou z lepicí hmoty, výztužné síťky (perlinky) a omítky. Doporučujeme aplikaci pouze takových kombinací materiálů a jejich způsobu aplikace, které jsou součástí certifikovaných kontaktních zateplovacích systémů ETICS s příslušnými materiály Rockwool: Frontrock MAX E, popř. Fasrock.

  V místech s vysokými nároky na estetiku příp. v místech umístění stropních podhledových svítidel nebo technologických vedení s požadavky na jejich zakrytí, lze umístit zavěšený podhled se závěsnými prvky procházejícími ochranným protipožárním systémem. Aplikace podhledu se v tomto případě neliší od aplikace podhledu k původnímu stropu. Podmínkou pro zachování platné klasifikace požární odolnosti ochranného systému je dodržení plošné hustoty závěsných zařízení na max. 4 ks na 1 m2 a takový způsob aplikace, který jinak nenaruší protipožární ochranný systém BETA-ROCK. Délka závěsných prvků ani jejich typ nejsou omezeny. Musí být ovšem dodrženy technické podmínky výrobce použitého zavěšeného podhledu, resp. výrobce nosného rastru pro podhled. 

     

Třída reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1

Tepelně izolační desky jsou klasifikovány podle reakce na oheň ve smyslu normy ČSN EN 13501-1 jako A1 (zcela nehořlavé). Tato klasifikace byla provedena a její platnost je sledována v procesu certifikace tepelně izolačních materiálů podle ČSN EN 13162 (značení CE). Jako nehořlavé – A1 podle ČSN EN 13501-1 – jsou dle definice klasifikovány i materiály kotevních prvků (pozinkovaná ocel, popř. nerez). 

 

Vlastnosti kamenné vlny Rockwool

 

Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. Odolnost proti alkáliím.

 

Druh konstrukce podle ČSN 73 0810

Jelikož jsou veškeré prvky systému klasifikovány jako nehořlavé, systém bez povrchových úprav jako celek aplikován na železobetonové desce vyhovuje i definici druhu konstrukce DP1 podle ČSN 73 0810. Aby bylo možné klasifikovat systém s případnou povrchovou úpravou jako DP1, tyto úpravy musí splňovat následující podmínky:

  Nátěr / nástřik aplikovaný na povrchu musí mít nejvyšší plošnou hmotnost v suchém stavu 1 kg/m3 a skořepina nátěru (včetně eventuální penetrace) musí mít celkovou tloušťku nanejvýš 1 mm.

  Zavěšený podhled musí mít veškeré komponenty (podstatné složky ve smyslu definice ČSN EN 13501-1) třídy A1 nebo A2 (s jakýmikoli doplňkovými klasifikacemi na tvorbu kouře / padajících částic).

   Výztužná (armovací) vrstva v systému ETICS, certifikovaném s tepelně izolačními deskami Frontrock MAX E, popř. Fasrock, musí mít jako celek třídu reakce na oheň A1, popř. A2 (s jakýmikoli doplňkovými klasifikacemi na tvorbu kouře / padajících částic).

 

Požární odolnost podle ČSN EN 13501-2

Systém protipožární ochrany BETA-ROCK byl zkoušen na požární odolnost v různých variantách, podle norem XP ENV 13381-3 a klasifikován podle téže normy a podle EN 13501-2 společností Efectis v Metz, Francie.Posouzení systému podle tříd ČSN EN 13501-2 a ČSN P ENV 13381-3 provedla akreditovaná zkušebna a autorizovaná osoba FIRES s.r.o. Batizovce, Slovenská republika, v dokumentu Stanovisko k požární odolnosti s klasifikací podle EN 13501-2 a ENV 13381-3, č. FIRES-JR-031-10-NURS. Pro izolační materiály Frontrock MAX E a Fasrock bylo posouzení provedeno na základě zkoušek alternativních materiálů Rockwool s vyššími než deklarovanými třídami požární odolnosti a menší plošnou hustotou kotevních prvků.

Protokol o klasifikaci požární odolnosti podle ČSN EN 13501-2 a ČSN P ENV 13381-3 je vystaven autorizovanou osobou FIRES s.r.o. Batizovce, Slovenská republika pro izolační materiál F-Rock ND pod číslem FIRES-CR-106-10-AUPS. Splněním třídy REI 240 jsou ovšem splněny požadavky i všech nižších tříd.

Pro účely provedení výpočtu podle Eurokódů jsou na vyžádání k dispozici údaje o teplotách pod povrchem železobetonové desky podle ČSN P ENV 13381-3 pro mezní teploty 300°C až 650°C. Pro běžné případy postačí pravidla přímé aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti, které jsou obsaženy v Tabulce 1.

 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

          
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)