System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Tepelná ochrana

Všeobecné informace

Téměř v každém průmyslovém závodě na světě lze v současné době najít izolační materiály. Izolace pro průmyslové použití nazýváme "technické izolace".

Funkce technických izolací v průmyslu

Technické izolace z kamenné vlny Rockwool mají v průmyslu tyto základní funkce:

  • Snižování tepelných ztrát, založené na principu ekonomicky optimální tloušťky izolace
  • Ochrana osob, založená na omezování povrchové teploty zařízení (proti nebezpečnému dotyku)
  • Ochrana osob a zařízení v případě požáru
  • Snižování hladiny hluku
  • Regulace teploty na optimalizaci podmínek průmyslových procesů
  • Ochrana proti kondenzaci uvnitř potrubí
  • Ochrana proti kondenzaci vně potrubí

Na základě požadavků, vyplývajících z těchto funkcí, jsou navrhovány izolace s optimálními vlastnostmi pro jednotlivé způsoby použití.

tech-izolace-prumysl.jpg

Nejdůležitějším úkolem izolačních materiálů při průmyslovém použití je tepelná ochrana technologických zařízení a snižování tepelných ztrát samotných zařízení a rozvodů tepla. Mnohá zařízení mají na svém povrchu vysoké teploty. Z tohoto důvodu je třeba pro jejich tepelnou ochranu používat dostatečně teplotně odolné materiály odpovídající provozním podmínkám daného zařízení.

Nejdůležitějším parametrem izolačních materiálů z hlediska tepelné ochrany je součinitel tepelné vodivosti λ za dané střední teploty izolace. Ten představuje míru přenosu tepla přes izolaci.

Způsoby přenosu tepla

1) Vedení

Vedení vlákny:
Přenos tepla prostřednictvím pohybu molekul ve vláknech nebo mezi vlákny, které jsou ve fyzickém kontaktu. Zvýšením objemové hmotnosti izolace (více vláken ve stejném objemu) se zvětší počet kontaktních bodů mezi vlákny, a tím i hodnota λ izolačního materiálu za stejné teploty.

Vedení vzduchem:

Tepelněizolační schopnosti výrobků z minerální vlny způsobují velmi malé dutiny mezi vlákny, obsahující téměř nehybný vzduch. Tento nehybný vzduch nejvíce ovlivňuje hodnotu λ, protože vedení tepla mezi molekulami vzduchu je poměrně výrazné. Vliv objemové hmotnosti izolace na tento způsob vedení je téměř zanedbatelný.

2) Proudění
Přenos tepla prostřednictvím pohybu lehčího, ohřátého vzduchu, který je samovolně nahrazován chladnějším, těžším vzduchem. Vliv proudění na velikost hodnoty λ je velmi malý a má význam pouze při velmi nízkých objemových hmotnostech.

3) Sálání
Sálání je přenos tepla prostřednictvím elektromagnetických vln, procházejících vzduchem nebo vakuem. S rostoucí teplotou se sálání výrazně zvyšuje. Sálání lze zmenšit zvýšením obsahu vláken v izolaci, tedy zvýšením objemové hmotnosti.

Křivka tepelné vodivosti

Součtem těchto tří faktorů (vedení, proudění a sálání) je celková křivka tepelné vodivosti, která má stejný charakter pro všechny výrobky z minerální vlny.

 

krivka-tepelne-vodivost.jpg

Tento graf dokumentuje průběh závislosti součinitele tepelné vodivosti na objemové hmotnosti při 10 °C. Při této teplotě je minimální hodnota součinitele tepelné vodivosti v rozsahu objemových hmotností 60 - 90 kg.m-3. Při zvyšující se teplotě se minimum přesouvá do oblasti vyšších objemových hmotností. Z toho vyplývá, že čím vyšší je teplota zařízení, tím vyšší by měla být objemová hmotnost použitého izolačního materiálu.
Současně je na grafu vidět podíl jednotlivých faktorů sdílení tepla na celkovém (součtovém) součiniteli  tepelné vodivosti λ. Při zvyšující se teplotě izolace vždy nejvíce stoupá podíl sálání. 

Spodní graf dokumentuje vliv objemové hmotnosti na součinitele tepelné vodivosti při různých teplotách.

krivka-tepelne-vodivost2.jpg
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)