System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Obecné informace

Definice šikmé střechy

Šikmá střecha je stavební konstrukcí nad chráněným (vnitřním) prostředím, vystavená přímému působení atmosférických vlivů. Sestává z nosné střešní konstrukce, jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami a doplňkových konstrukcí a prvků.

Střechy a její jednotlivé vrstvy a části se navrhují s ohledem na mechanické a dynamické namáhání, tlaku a sání větru, namáhání vodní parou a vlhkostí obsaženou v pórovitých materiálech, srážkovou vodou, sněhem a námrazou.

Střechy navrhujeme tak, aby nedocházelo k pronikání srážek do konstrukce střechy a podstřešních prostor. Pokud pronikání srážek nelze vyloučit, navrhují se do konstrukce střechy pojistné hydroizolační vrstvy v kombinaci s větráním střech.

K dosažení příznivého vlhkostního stavu a režimu střešní konstrukce se doporučuje omezit, či vyloučit technologickou vodu (mokré procesy), omezit či vyloučit kondenzaci vodní páry v konstrukci střechy, umožnit únik vlhkosti z konstrukce střechy větráním, popř. propustností materiálů.

Střecha musí splňovat tepelné technické požadavky na ztráty tepla dle  ČSN 73 0540 (Tepelná ochrana budov).
Tepelně izolační materiály se doporučuje navrhovat z materiálů s omezenou schopností přijímat vlhkost nebo které jsou schopné umožnit průchod vlhkosti. Roční bilance vlhkosti musí splňovat normové požadavky.

Materiály musí bezpečně umožňovat provedení bez mezer ( těsných na sraz), bez průhybů nebo zabezpečeny tak, aby k průhybům nedocházelo.
Výrobci materiálů pro aplikace do šikmých střech jsou povinni  uvádět způsob zabudování materiálů do střech včetně potřebných technických parametrů.

Normy a požadavky

ČSN 73 1901 Navrhování střech
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov
ČSN P ENV 1991-2-1 až 4 Zásady navrhování a zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
ČSN EN 13501 – 1 Požární zatřídění výrobků
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov
ČSN 73 0532 Akustická hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách – požadavky
ČSN EN 162 – Průmyslně vyráběné výrobky z minerální vlny (MW)-specifikace
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)