System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Návrh tloušťky tepelné izolace

Návrh tloušťky tepelné izolace

Návrh tloušťky tepelné izolace provádíme s ohledem na způsob zateplování a použitý druh tepelné izolace. Tepelnětechnický návrh a výpočet doporučujeme svěřit odborníkovi. Návrh tloušťky tepelné izolace provádíme dle ČSN730540 – Tepelná ochrana budov a TNI 73 0329, TNI 73 0330.

Tepelnou ochranou se zabývá norma ČSN 73 0540, revize z roku 2002. Norma uvádí požadované a doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla UN celé konstrukce, tzn. tepelné izolace včetně dřevěné konstrukce a zabudovaných prostupů. Na to je třeba při návrhu pamatovat, protože např. dřevo má čtyřikrát větší tepelnou vodivost než tepelná izolace z kamenné vlny, přičemž tvoří cca 20 % plochy střechy. Tato skutečnost zvyšuje nároky na potřebnou tloušťku izolace.

Pro střešní konstrukce o plošné hmotnosti do 100 kg/m2 je třeba uvažovat s bezpečnostní teplotní přirážkou Δθsi= 0,5 °C. Tím se kompenzuje nižší akumulační schopnost konstrukce. Při kombinaci tepelněizolačních materiálů je třeba dbát na pořadí materiálů. Na straně interiéru se použijí materiály s vyšší hodnotou rd.

Velmi důležitým faktorem ovlivňující tloušťku tepelné izolace je tepelně izolační vlastnost tepelné izolace. Tato vlastnost je vyjádřena deklarovanou hodnotou tepelné vodivosti λD (W/mK). Čím je tato hodnota menší, tím lépe materiál izoluje.

Při kombinaci různých tepelně izolačních materiálů je třeba dbát na pořadí materiálů. Na straně exteriéru používáme materiály s menší hodnotou difúzního odporu. Návrh skladby střešní konstrukce a výpočet tepelných ztrát doporučujeme včetně tloušťky tepelné izolace svěřit odborníkovi.

Orientační příklady a tepelné ztráty uvádíme v tabulkách.

Srovnání izolačních schopností různých materiálů 

Tloušťka materiálů se stejným součinitelem prostupu tepla, porovnání na 1 cm izolace 

 Železobeton  35 cm   1
 Plná cihla  20 cm   2
 Thermo blok    9 cm   3
 Škvára 5,9 cm   4
 Dřevo 3,8 cm   5
 Kamenná vlna  ROCKWOOL    1 cm 

 6

 

Požadavky

ČSN 73 0540-2:2007 

Normový součinitel prostupu tepla  

UN20 [W.m-2.K-1]

Popis konstrukce

Budova  s převažující návrhovou vnitřní teplotou θm= 18–22 °C

 

Konstrukce 

Požadovaná 

 

Doporučená

Požadovaná pro ND

Doporučená pro ND

Požadovaná pro PD

Doporučená pro PD 
 

Střecha se sklonem ≤ 45° vč.

   0,24  0,16  0,11  0,07
 

Střecha se sklonem > 45°

 lehká  0,30  0,20  0,13  0,09
 těžká  0,38  0,25  0,17  0,11

Lehká konstrukce: Systém TOPROCK na šikmé střeše s dřevěnou nosnou konstrukcí je lehkou konstrukcí, která je považována za střechu s nízkou tepelnou setrvačností a plošnou hmotností vrstev nižší než 100 kg/m3. Pro nepřerušované vytápění je stanovena bezpečnostní teplotní přirážka teplotního faktoru Δθsi = 0,5 °C dle této tabulky uvedené normy.

 

Optimální tloušťka pro zateplení šikmé střechy

Optimální tloušťku izolace pro zateplení šikmé střechy lze zjistit pomocí kalkulačního programu.

Konstrukční možnosti šikmé střechy a tloušťky tepelných izolací

Nejčastějším způsobem zateplování šikmých střech je vkládání tepelné izolace mezi krokve. Obvyklá výška krokví je 160 – 180 mm a osová vzdálenost 900 – 1200 mm. Tato výška a osové vzdálenosti jsou dány statickým výpočtem. S tloušťkou tepelné izolace 160 – 180 mm mezi krokvemi nebudeme splňovat normové požadavky. Abychom snížili tepelné ztráty, je třeba zvýšit tloušťku tepelné izolace. Můžeme tak učinit přidáním tepelné izolace pod krokve, nad krokve nebo pod a nad krokve. Zde rozhodují možnosti stavby a způsob provádění.

Novostavba postup dle doporučených příkladů Dvouplášťová střecha
Tříplášťová střecha

Pozn. Doporučujeme provádět dvouplášťovou střechu z důvodu : úspory konstrukční výšky, možnosti aplikace větší tloušťky izolace (lepší tepelnětechnické parametry), odstranění komplikací při realizaci hydroizolačních vrstev a větrání střechy..

Rekonstrukce Ponechání stávající krytiny
Výměna krytiny
Ponechání stávajícího podhledu
Výměna krytiny a podhledu Postup jako pro novostavbu

Varianty zvětšení tloušťky tepelné izolace

Skladba pro tl. tep.izolace 240 – 320 mm:

1. Hydroizolační vrstva difúzně otevřená
2. Tep.izolace Airrock ND (AIRROCK LD)
tl. 40 – 80 mm ( nad krokvemi mezi latě)
3. Tep.izolace Airrock ND (AIRROCK LD)
tl. 160 – 180 mm (mezi krokvemi)
4. parozábrana
5. Tep.izolace Airrock ND (AIRROCK LD)
tl. 40 – 60 mm (pod krokvemi mezi latě
nebo plechový rošt  )
6. podhled
okap1.png
Řez okap - hřeben
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)