System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Nadkrokevní zateplení TOPROCK

Zateplení nad krokvemi - systém TOPROCK

Izolace nad krokvemi je velmi elegantní způsob zateplení šikmé střechy. Umožňuje vyniknout kráse dřeva v interiéru a minimalizuje možnost vzniku tepelných mostů. Zateplování mezi krokvemi je totiž ovlivněno tepelnými ztrátami dřevěné konstrukce a vyžaduje větší tloušťku izolace než zateplování nad krokvemi (dřevo má asi 4x větší tepelnou vodivost než kamenná vlna a tvoří cca 20 % plochy střechy).Vhodnější a ekonomicky výhodnější je zateplování nad krokvemi. U tohoto způsobu jsou minimální tepelné mosty a tepelný odpor je vždy vyšší než tepelný odpor stejné tloušťky tepelné izolace prováděné mezi krokvemi.

Proto společnost Rockwool vyvinula systém TOPROCK.

izolace-nad-krokvemi

Atmosféra dřevěné konstrukce při zateplení nad krokvemi

Technické a statické údaje

Minimální sklon střechy udává výrobce střešní krytiny. Minimální sklon střechy s nadkrokevním zateplením je 5°, maximální 90°. Statické posouzení bylo provedeno pro sklony střech od 5° do 60°. Jiné sklony střechy je nutno staticky posoudit individuálně. Pro zatížení střešní konstrukce byly brány v úvahu: zatížení vlastní tíhou, zatížení sněhem a zatížení větrem. Pro malý sklon bylo uvažováno s namáháním spojovacích prvků.

Doporučené materiály pro systém TOPROCK

  • Tepelná izolace Airrock LD nebo Airrock ND
  • Nadkrokevní kovový držák TOPROCK
  • Kotevní hřeb - typ BMF

Název

 Popis

 Airrock LD

 λD=0,036 W.m-1.K-1

Lehká izolační deska určená pro tepelnou a akustickou izolaci šikmých střech vkládáním mezi krokve a pod krokve. Vhodná pro dvouplášťové a tříplášťové střechy. Doporučená izolace pro nadkrokevní systém TOPROCK s kovovými držáky.

 Airrock ND

 λD=0,035 W.m-1.K-1

Středně tuhá izolační deska určená pro tepelnou a akustickou izolaci šikmých střech vkládáním mezi krokve a pod krokve. Doporučená izolace pro nadkrokevní systém TOPROCK s kovovými držáky.

Nadkrokevní držák izolace

 

 Kovový držák 120 mm

 

Kovový držák 120 mm (o celkové výšce 165 mm) pro nadkrokevní zateplení o tloušťce 200–240 mm. Výška uložení pomocné krokve nad patou držáku je 120 mm. Šířka lůžka držáku (šířka přídavné krokve) je 60 mm.
 Kovový držák 180 mm Kovový držák 180 mm (celková výška držáku 225 mm) pro nadkrokevní zateplení o tloušťce 240–300 mm. Výška uložení pomocné krokve nad patou držáku je 180 mm. Šířka lůžka držáku (šířka přídavné krokve) je 60 mm.

 

Skladba pro tloušťku tepelné izolace 200 – 240 mm:

Kovový držák vysoký 120 mm (o celkové výšce 165 mm)

1. Hydroizolační vrstva difúzně otevřená
2. Tepelná izolace Airrock ND  (Airrock LD) tl. 80 – 120 mm (mezi pomocné krokve) 
3. Tepelná izolace Airrock ND (Airrock LD) tl. 120 mm
4. parozábrana
5. dřevěné bednění podhledu

 toprock 1

Skladba pro tloušťku tepelné izolace 240 – 300 mm :

Kovový držák vysoký 180 mm (o celkové výšce 225 mm) 

1. Hydroizolační vrstva difúzně otevřená
2. Tepelná izolace Airrock ND (AIRROCK LD)
tl. 60 - 120 mm (mezi pomocné krokve)
3. tep.izolace Airrock ND (AIRROCK LD)
tl. 180 mm (mezi držáky)
4. parozábrana
5. podhled

toprock 1 

Montážní postup

Podkladní vrstva pod tepelnou izolací je tvořena dřevěným bedněním o min. tl. 20 – 25 mm, popř. jednostranně hoblovanými palubkami, OSB deskami, apod. Na bednění je položena parozábrana o rd > 100 m. Parozábrana ochraňuje bednění před deštěm do doby pokládky tepelné izolace a zabraňuje pronikání vlhkosti z interiéru do tepelné izolace. Druh parozábrany volíme s ohledem na montáž (bude se po ní chodit). Na parozábranu v místě krokví připevníme šesti pozinkovanými hřebíky, kroužkovými hřebíky nebo vruty nadkrokevní držák (viz statický výpočet).

Na horní část držáku uložíme přídavné krokve. Šířka přídavné krokve je 60 mm a je dána rozměrem držáku (šířkou lůžka v držáku), musí být vždy dodržena. Výšku přídavné krokve volíme v závislosti na tloušťce přídavné vrstvy izolace. Pro tloušťku tepelné izolace 200–240 mm volíme menší držák výšky 120 mm, kde bude výška přídavné krokve 80–120 mm (v závislosti na celkové tloušťce izolace). V tomto případě vkládáme izolaci Airrock LD nebo Airrock ND ve dvou vrstvách o tloušťce 120 mm + 80 až 120 mm. Pro tloušťku tepelné izolace 240–300 mm volíme vyšší držák výšky 180 mm, kde bude výška přídavné krokve 60–120 mm (v závislosti na celkové tloušťce izolace). V tomto případě vkládáme izolaci Airrock LD nebo Airrock ND ve dvou vrstvách o tloušťce 180 mm + 60 až 120 mm.Upevnění držáku provedeme čtyřmi hřebíky dle statického výpočtu nebo kroužkovými hřebíky nebo vruty. Spoje přídavné krokve přeplátujeme.

Před položením tepelné izolace Airrock LD nebo Airrock ND provedeme pomocnou konstrukci zabraňující posunu tepelné izolace do okapu a umožňující bezpečný pohyb po střeše. Pomocná dřevěná konstrukce je opřena o horní část držáku. První a druhou vrstvu tepelné izolace vzájemně otočíme o 90°. Přesah izolace přes čelní a boční obvodové zdivo musí být min. 150 mm. Rozvody elektroinstalace apod. vedeme v tepelné izolaci. Místo prostupu do interiéru řádně utěsníme tmelem a přelepíme těsnicí páskou.

Na přídavné krokve položíme souběžně s okapem hydroizolační vrstvu, difúzně otevřenou o rd  < 0,03 m, odpovídající této hodnotě. Pojistná hydroizolace zabraňuje zatečení vody do tepelné izolace a umožňuje prostup případné vlhkosti z tepelné izolace do provětrávané mezery pod krytinou. V případě protrhnutí hydroizolační vrstvy je nutné otvor ihned zalepit lepicí páskou k tomu určenou.

Na přídavné krokve připevníme kontralatě o velikosti 60 x 40 mm sloužící k vymezení odvětrávací mezery mezi okapem a hřebenem. Na kontralatě pokládáme latě nebo bednění pro střešní krytinu. Prostupy střechou (komín, střešní okno, ventilace) musí být řádně utěsněny kolem parozábrany lepicí páskou a v místě hydroizolační vrstvy provedeny tak, aby nemohlo dojít k zatečení vody stékající po hydroizolační vrstvě. Střešní okno osazujeme na kontralatě nebo na dřevěný rám na plnou výšku izo lace. Hydroizolační vrstva difúzně otevřená musí být řádně vyvedena nad rám okna tak, aby nedocházelo k zatékání.

Statický výpočet

Statický výpočet byl zpracován pro typový kovový držák nadstřešních krokví dodávaný výhradně firmou ROCKWOOL, a.s.

Šířka přídavné krokve je dána rozměrem držáku a musí být dodržena. Pro přípoj kovového držáku a krokví doporučujeme používat vruty nebo kroužkové hřebíky s kónickou hlavou (např. BMF) odolné proti korozi.

Výpočet vzdálenosti kovových držáků a velikosti přídavné krokve ovlivňuje sklon střechy,  použitá střešní krytina a sněhová oblast. Výpočtovou tabulku naleznete v kalkulačním programu Statika systému TOPROCK.

 
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)