System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Akustika – ochrana proti hluku

Akustika – ochrana proti hluku

Stavba musí odolávat škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedících pozemcích a stavbách.

Kromě tepelněizolačních vlastností je velmi důležitá schopnost tlumení vnějšího hluku pronikajícího střešním pláštěm. Návrh skladby velmi ovlivňuje akustické vlastnosti celé střešní konstrukce.Ne každý materiál, který má dobré tepelněizolační vlastnosti, má i dobré akustické vlastnosti. Nejvhodnějším akustickým materiálem je izolace z kamenné vlny o objemové hmotnosti cca 50 – 70 kg/m3.

Důležité je, aby  střešní plášť a podhled byl proveden zvukotěsně. Každá netěsnost a spára umožňuje pronikání hluku, čímž se zhoršují celkové akustické vlastnosti. Kvalita provedení těchto konstrukcí se zásadně podílí na výsledných akustických vlastnostech konstrukce.

Pro šikmé střechy využívané pro bydlení platí obdobná pravidla jako pro obvodové stěny obytných budov, ČSN 73 0532 : 2002

Limity hluku uvnitř obytných místností jsou stanoveny dle nařízení vlády č.148/2006 Sb. Hladina hluku uvnitř místnosti nesmí přesáhnout  pro denní dobu (6-22 hod.) LAmax 40 dB, pro noční dobu LAmax (22 – 6 hod.) 30 dB. Tyto hodnoty lze získat měřením uvnitř místnosti popř. výpočtem. Návrh fasády ( střešního pláště) provádíme na základě hlukových map s limitními hodnotami měřenými 2 m před fasádou.

 

 

Velikost hluku v obytném podkroví je ovlivňován hlukem vznikajícím mimo stavbu (dopravní hluk) a hlukem vznikajícím na stavbě (stacionární zdroje – výtah, ventilátory, kotelna apod., hluk z provozu v budově). Ovlivňuje ho i tvar budovy, umístění stavby v zástavbě a vnitřní dispozice. Střešní okna zhoršují vlastnosti obvodového pláště (střechy). Projektant (dodavatel oken) stanovuje pro výpočet třídu zvukotěsnosti oken.

aku_norma 

Uvedené příklady vzduchové neprůzvučnosti (Rw) byly protokolárně změřeny společností Rockwool ve zkušebně. Laboratorní měření se mohou výrazně lišit od skutečně naměřených hodnot na stavbě. Návrh či posouzení konstrukcí z hlediska akustiky je vždy vhodné svěřit  specialistovi  na akustiku. 

aku_toprock
aku_sikma_strecha

Uvedené hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti jsou orientační a přesné hodnoty se získají měřením na konkrétní stavbě.
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)