System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Doporučení pro akustické příčky

Hmotnost konstrukce

Bez výhrady platí, že s rostoucí hmotností konstrukce se budou její akustické vlastnosti zlepšovat. Proto příliš lehké materiály nemají v akustických příčkách své místo. U těžkých (jak jednoduchých, tak zdvojených) příček proto dobře fungují akustické těžké cihelné bloky, plné pálené cihly, hutný beton nebo vápenopískové bloky, zatímco cihelné lehčené termobloky či pórobeton mají akustické parametry velmi slabé. U zdvojených a vícenásobných lehkých příček na bázi sádrokartonu zlepšuje akustické parametry zvyšování hmotnosti plášťů – použitím větší tloušťky desek, použitím těžších (např. protipožárních) desek nebo složení pláště ze dvou nebo více vrstev sádrokartonových desek.

Rozměry a geometrické uspořádání konstrukce

Pro šířku příčky opět platí poměrně jednoduchá závislost – čím širší, tím lepší. V reálném světě jsme však v tomto parametru omezeni prostorem, který je k dispozici. Geometrické uspořádání konstrukce – skladby, pořadí a rozdělení hmotnosti jednotlivých vrstev – je naopak velice komplexní záležitost, kde lze vhodným vyvážením vlastnosti zlepšit, ale v případě chybného provedení se dá i hodně ztratit. Vliv těchto parametrů se logicky mnohem více uplatní u zdvojených a násobných konstrukcí než u jednoduchých. Jak pro lehké, tak pro těžké zdvojené příčky lze jednoznačně doporučit asymetrické provedení konstrukce. Tím dojde k odstranění nebo aspoň utlumení rezonančních efektů a tudíž ke zlepšení akustických vlastností příčky. U lehké sádrokartonové příčky to znamená použít různé tloušťky desek na pláštích příčky nebo dosáhnout asymetrie zdvojením desek na jedné straně příčky. Význam vlivu asymetrie je zřejmý z výsledků měření – zdvojením i druhého pláště příčky sice zvýšíme hmotnost konstrukce, ale dojde ke ztrátě asymetrie a výsledkem je stejná neprůzvučnost jako u příčky pouze se třemi deskami (viz porovnání obr. 33 a 34).

Použitá akustická izolace

Celá škála provedených měření měla za cíl stanovit pravidla pro výběr a určení optimální tloušťky akustických izolací. Z pohledu vhodného typu izolace byly testovány minerální izolační materiály v rozpětí objemových hmotností 13 až 160 kg/m3. Jako optimální z akustického pohle du vyšla objemová hmotnost 50 kg/m3 (lépe řečeno nterval 45 – 65 kg/m3). V sortimentu Rockwool dokonale
odpovídá tomuto požadavku materiál Airrock ND. V aplikacích, kde není akustika požadována jako nejdůležitější parametr (ale přesto chceme vybudovat plnohodnotnou kvalitní příčku), doporučujeme používat materiály z-kamenné vlny v rozpětí objemových hmotností 30 –100 kg/m3. Pro materiály lehčí jednak hrozí postupné sesednutí v konstrukci vlivem mikrovibrací (následná dutina pak vytvoří akustický most zásadně zhoršující parametry příčky) a také jejich akustické vlastnosti nedosahují parametrů kamenné vlny Rockwool do příčky (viz přiložený graf ze švédské studie institutu
„Staten Provningsanstall Boräs“ – obr. 39). U těžších materiálů je sice vzduchová neprozvučnost vzhledem k rostoucí hmotnosti srovnatelná s materiálem Airrock ND, ale hrozí zde tření a nárazy tuhých izolačních desek o SDK (zvýšené riziko rezonančních jevů, zesílení přenosu zvuku při poklepu – šíření zvuku tuhou látkou, tření povrchů SDK a izolace v kontaktu – šustění a šelesty) spojené s výrazně negativním vnímáním uživateli.

porovnani.png

Vliv stupně vyplnění příčky

Nejlepších akustických výsledků dosahuje příčka zcela vyplněná izolací z kamenné vlny. Pro názornost můžeme citovat zkušenosti s poklesem akustické účinnosti vlivem spár: spára u stropu (průběžná) - 1 mm, účinnost tlumení klesne o 10 %, spára u stropu – 10 mm, účinnost tlumení klesne o 90 % (platí pro běžný rozsah hladiny hluku, výška stěny – světlost 3,0 m
– z měření firmy Rannila, Finsko, plechové vícenásobné příčky, zkoumány účinky spáry na pokles vzduchové neprůzvučnosti mezi dvěmi sousedními místnostmi). Přestože nelze jednoduše porovnávat sádrokartonové a plechové příčky, je z uvedeného případu zřejmé, jak malý detail (neutěsněná spára po obvodu, trhlina 4i spára pod dveřmi, apod.) může zcela zlikvidovat veškerou ostatní snahu.

Důležitost detailů a vyvarování se chyb – akustické mosty

Všechna předchozí pravidla mají smysl při dodržování kázně na stavbě a správném řešení detailů v příčkách. V opačném případě dojde k vytvoření akustických mostů, které celkový výsledek příčky zhorší zásadním způsobem. Za klíčové detaily v akustické příčce lze považovat tyto prvky:

  • utěsněné dilatační spáry po obvodu příčky
  • provedení a těsnost dveří
  • provedení rozvodů sítí v příčce (u akustických příček pokud možno zcela eliminovat, minimálně pak rozvody vody a odpadu – lze ponechat pouze u zvláštního řešení, tzv. instalační příčky))
  • provedení prostupů příčkou (např. topení)
  • založení příčky vhodné pro akustické účely – na konstrukční podlahu
  • zabránit sjíždění izolace v příčce: výplň naplno, stlačování desek při montáži postupně odspodu směrem nahoru

 

Závěrem – bez praktického měření to v akustice nejde

Přes všechny uvedené zkušenosti a závislosti je zřejmé, že skutečně zaručený výsledek v oblasti akustiky příček je pouze ten, který je podložený měřením skutečné konstrukce ve zkušebně. Hlavním přínosem tohoto katalogu je tak kromě základní orientace v problematice akustiky příček sada proměřených reálných konstrukcí. Hodnoty u nich uvedené lze totiž při dodržení popsaných zásad pro budování příček skutečně dosáhnout a tudíž garantovat zákazníkovi.
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)