System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Akustické konstrukce příček

Jednovrstvé akustické konstrukce (hmotné)

Jednoduché akustické konstrukce jsou konstrukce, které kmitají jako celek (u zděných konstrukcí je oboustranná omítka součástí této konstrukce).

Obecně pro ně platí, že čím jsou tyto konstrukce těžší (hmotnější), tím je jejich neprůzvučnost větší. V praxi se dosahuje Rw 45 až 65 dB.

jednovrstve-konstrukce.png

Zdroj:
Vaverka Jiří, Kozel Václav, Ládyš Libor, Liberko Miloš, Chybík Josef: Stavební fyzika 1 – urbanistická, stavební a prostorová akustika, VUT Brno 1998.
Kaňka Jan: Výpočtové metody v oboru zduchové a kročejové neprůzvučnosti jednoduchých, víceprvkových a složených konstrukcí, sborník z konference Akustika ve stavebnictví, Dům techniky Ostrava, 2003

Zdvojené a vícenásobné akustické konstrukce (hmotné a lehké)

Zvýšené požadavky na neprůzvučnost by si vyžádaly nadměrné zvýšení plošné hmotnosti jednoduchých konstrukcí. Z tohoto důvodu je vhodné aplikování
zdvojených, případně vícenásobných konstrukcí. Zdvojené (vícenásobné) stavební konstrukce se vyznačují dvěmi (více) vrstvami, které mezi sebou nejsou pevně spojeny a jsou vzájemně odděleny izolačním materiálem. U zdvojených (násobných) konstrukcí jsou akustické vlastnosti ovlivněny nejen jejich hmotností, ale i jejich skladbou. Příčky dělíme na dva druhy: hmotné (m ≥ 40 kg/m2) a lehké (m < 40 kg/m2). V praxi se u zdvojených konstrukcí dosahuje Rw 30 až 65 dB, u vícenásobných lze dospět až k hodnotám okolo 80 dB. V porovnání s jednoduchými konstrukcemi mají při stejné tloušťce stěny a stejné plošné hmotnosti zdvojené a vícenásobné konstrukce vždy významně epší akustické parametry.

Hmotné zdvojené příčky (m ≥ 40 kg/m2)

Hmotné akustické příčky jsou obvykle montovány (zděny) z hmotných prvků vyplněnou akustickou izolací, která odděluje stěny mezi sebou. Dojde tak k přerušení akustického mostu (propojení). Velký význam má provedení omítek, které musí dokonale vyplnit všechny spáry. Napojení na stěny a stropy musí být provedeno dilatačně.

Zásady pro konstrukci hmotných příček

A. Klasické provedení zděné příčky

 • ve fázi projektu posoudit návrh konstrukce (s ohledem na plošnou hmotnost) včetně napojení na okolní konstrukce
 • vzdálenost hmotných vrstev volit co možná největší (pro hmotné příčky min. 30 mm)
 • ve stěně se nesmí vyskytovat statické defekty (prasklé zdící prvky, trhliny v maltovém loži, trhliny přes omítku, apod.)
 • nesmí vznikat spáry ve styku s okolními konstrukcemi (choulostivé zejména ve styku se stropní konstrukcí)
 • stěny musí být budovány jako homogenní, tzn. bez cizorodých zdících prvků
 • rozvody vedeme zásadně mimo akustické příčky (zejména rozvod vody a odpady !!!)
 • akustická izolační výplň musí být předepsaného typu, nejlépe volně vložená a zajištěná proti sesednutí, s nezmenšenou tloušťkou, zcela vyplňující mezeru
B. Moderní prvky zdvojených zděných akustických příček
 • stěny jsou dilatačně (bez vzájemného spojení) napojeny po obvodě (stěny, strop, podlaha) s využitím plochých kotev z korozivzdorné oceli a dilatačních pásků Steprock (viz obr. 13 –15)
 • různé tloušťky hmotných stěn zlepšují akustiku
 • pro zdění používáme výhradně k tomu určené akustické cihelné bloky, případně hutné betonové prvky
Jednoduchá zvuková izolace
jednoducha-zvukova-izolace.pngCihelný zvukověizolační systém POROTHERM AKU (výrobce Wienerberger) s akustickou izolací z kamenné vlny Steprock HD tl. 50 mm. Zdění maltou o objemové hmotnosti min. 1 750 kg/m3 s plným promaltováním ložné spáry. Objemová hmotnost jednostranné omítky tloušťky 15 mm, min. 1 450 kg/m3. Svislé spáry se nemaltují. Akustické desky se dokonale přitisknou ke stěně a svislé spáry desek v jedné řadě a druhé řadě nesmějí být nad sebou.

 

Dvojitá zvuková izolace

dvojita-zvukova-izolace.pngCihelný zvukověizolační systém SUPERTHERM AKU (výrobce Heluz) 2 x 19 s akustickou izolací z kamenné vlny Steprock HD tl. 2 x 50 mm. Zdění maltou o objemové motnosti min. 1 700 kg/m3 s plným promaltováním ložné spáry. Svislé spáry se nemaltují. Akustické desky se dokonale přitisknou ke stěně a svislé spáry desek v jedné řadě a druhé řadě nesmějí být nad sebou. Při aplikaci omítky na jedné vnitřní straně cihelné stěny lze dosáhnout akustického zlepšení až o 2 dB.

 

Dvojitá zvuková izolace

dvojita-zvukova-izolace2.pngTvárnice YTONG tl. 125 mm (výrobce Xella Pórobeton CZ) s akustickou izolací z kamenné vlny Airrock ND tl. 50 mm (mezi zdivo) a 80 mm do sádrokartonové předstěny. Ložné spáry, svislé i vodorovné, na lepidlo. Akustické desky se dokonale přitisknou ke stěně a svislé spáry desek v jedné řadě a druhé řadě nesmějí být nad sebou. Nosné profily sádrokartonových desek jsou předsazeny 5 mm před tvárnicovou stěnu YTONG, které se nedotýkají.

 

Výsledky měření zvukové neprůzvučnosti Rw

 

Detaily napojení příčky na stěnu pomocí dilatačního pásku Steprock

Nákres Stěna č.1 Tl. stěny 1 (mm) Stěna č.2 Tl. stěny 2 (mm) Tl. akustické izolace (mm) Rw (dB)
obrázek č.10 PTH 24 AKU - 1,6* 255 PTH 24 AKU - 1,6* 255 50 69
PTH 24 AKU - 1,6* 255 PTH 30 AKU - 1,6* 160 50 66
PTH 24 AKU - 1,6* 255 PTH 24 AKU - 1,6* 130 50 65
obrázek č.11 SUPERTHERM AKU** 190 SUPERTHERM AKU* 130 2 x 50 62
obrázek č.12 YTONG P2-500*** 125 YTONG P2-500*** 125 50 x 80 63

Lehké příčky (m<40 kg/m2)

Lehké akustické příčky jsou v provedení se svislými kovovými sloupky opláštěné obvykle sádrokartonovými deskami a vyplněné akustickou izolací. Suchý způsob montáže zaručuje rychlé a jednoduché zpracování. Vhodné střídání vrstev zaručuje i při nízké hmotnosti dosažení velmi dobrých akustických vlastností. Příčky provádíme jako jednoduchou stěnu nebo jako zdvojenou stěnu s přerušeným akustickým mostem.

Zásady pro konstrukci lehkých sádrokartonových příček

 • Kovové obvodové profily (vodítka) musí být po celém svém obvodu akusticky (podložením profilů trvale pružnou separační páskou nebo trvale pružným tmelem) odděleny od stávajících stěn a podlah.
 • Spáry desek mezi sebou se vyplňují sádrovým tmelem s použitím výztužné pásky.
 • Styk mezi stěnou a deskami těsníme sádrovým nebo trvale plastickým tmelem. Pro akustické příčky doporučujeme pouze plastický tmel.
 • Ve spojích mezi deskami a stěnami nesmí být žádný otvor ani spára.
 • Vyplnění na celou tloušťku příčky akustickou izolací má podstatný vliv na  zlepšení vzduchové neprůzvučnosti.
 • Zvýšení počtu sádrokartonových desek zlepšuje vzduchovou neprůzvučnost.
 • Použitím různých tlouštěk plášťů na jednotlivých stranách příčky se zlepší akustické vlastnosti příčky (jak vzduchová neprůzvučnost, tak i frekvenční charakteristika).
 • Objemově lehké a velmi těžké akustické izolace nezlepšují vzduchovou neprůzvučnost tak jako izolace z kamenné vlny s objemovou hmotností
  45 – 65 kg/m3.
 • Zdvojené, na sobě nezávislé stěny, dosahují nejlepších akustických vlastností.
 • Dilatační oddělení mezi sádrokartonovou deskou a nosným kovovým profilem (stačí jednostranně) samolepicí páskou PE výrazně zlepšuje vzduchovou neprůzvučnost.
 • Akustická sádrokartonová příčka s garantovanými vlastnostmi rozhodně není tím správným místem k šetření na materiálu nebo k záměně značkových
  komponent za neznačkové. Toto se týká všech prvků konstrukce (desky, profily, izolační materiál, spojovací materiál). Např. použitím nesystémových profilů klesne neprůzvučnost až o 4 dB.
 • Montáž příček musí být prováděna v souladu s technologickými předpisy výrobce. 

mont1.jpg

Montáž kovových nosných
profilů (sloupků)

mont2.jpg

Vyplnění příčky akustickou izolací

mont3.jpg

Nejvhodnější materiál pro izolaci příček je Airrock ND

mont4.jpg

Lepení separační samolepicí PE pásky jednostranně na kovové profily (sloupky)

mont5.jpg

Montáž  sádrokartonových desek

mont6.jpg

Vyplnění spár mezi deskami
tmelem
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)