System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Spádování plochých střech

Sklon střechy je možné vytvořit: 

  • spádováním konstrukce
  • pomocí tepelněizolačních desek
  • roznášecí a spádovou vrstvou betonu nad tepelnou izolací

Spádování tvořeno nosnou konstrukcí ve spádu 

Tepelněizolační desky jsou rovinnou vrstvou o stejné tloušťce po celé střeše. Izolační desky kopírují tvary střešního podkladu.

 

Spádování tvořeno tepelněizolačními deskami systému ROCKFALL

Na vodorovnou konstrukci střechy opatřenou parozábranou (asfaltový pás, fólie apod.) klademe podkladní střešní desky Monrock MAX E, které tvoří základní projektem navrženou minimální tloušťku tepelné izolace střechy (např. od 80 mm). Na tento podklad klademe spádové desky ROCKFALL. S výškou spádových desek je nutné počítat, aby součet spádových vrstev a základní izolace nepřevýšil atiky, světlíky a jiné svislé konstrukce.

 

img32.jpg

 

Pohled na spádové desky systému ROCKFALL

img33.jpg

Řez celou skladbou tepelné izolace střechy - spádovou vrstvou a základní izolační vrstvou

img36.jpg

Pokládka desek ROCKFALL do úžlabí na spádových deskách

Doplňkový sortiment ROCKFALL

 

a) Spádové desky

Slouží k vytvoření spádu na ploché bezespádové střeše jednostranně zešikmenými deskami o tloušťce od 20 do 40 mm, od 40 do 60 mm a od 60 do 80 mm. Spád je tvořen na délce 1 m (spád 2 %; viz obr. 1 a 2 – desky jsou vždy tři, označení 1, 2 a 3). Ve větších tloušťkách se spádové desky podkládají rovinnými deskami ROCKFALL 60 mm. Formát všech desek je 500 × 1 000 mm.

   img37.jpg

b) Atika – atikové klíny

Pokud je požadován náběh ze střešní plochy na svislé konstrukce, použijeme přechodové atikové klíny. Nejčastější používaná velikost atikových klínů je 80 × 80, 100 × 100 nebo 120 × 120 mm. Atikové klíny jsou nutné při použití některých asfaltových pásů z důvodu možného porušení pásu v kolmém přechodu na atiku.

     

 img38.jpg Klín s náběhem 45°  

c) Úžlabí - spádové klíny 

Spádování úžlabí do vtoku provádíme vždy oboustrannými spádovými klíny se spádem do vpusti 2 % a spádem na střešní plochu 8 %. Max. vzdálenost mezi vtoky doporučujeme 15 m. Desky na sebe klademe volně a kotvíme zpravidla mechanickým způsobem anebo je lepíme.

 

 
Schéma skladby spádových klínů ROCKFALL v úžlabí s popisem modulů (jen jeden kvadrant)  Pohled na spádové klíny Rockfall v úžlabí

 

d) Protispádové desky

Pokud je požadován protispád od atiky k vytvoření úžlabí, použijeme protispádové desky o sklonu 6, 8, 10, 12, 14 % začínající na nule. Slouží k vytvoření protispádu a dlouhých náběhů mezi atikou, zvýšeným stupněm střechy a úžlabím jednostranně zešikmenými deskami do ztracena.

  

Protispádová deska, dlouhá 1 000 mm, široká 500 mm

 

Protispádová deska, dlouhá 500 mm, široká 1 000 mm 

 

Spádování tvořeno roznášecí a spádovou vrstvou betonu nad tepelnou izolací

Na nosnou konstrukci střechy dle charakteru stavby položíme parozábranu (asfaltový pás, fólie PE apod.) a tepelněizolační desky Monrock MAX E v jedné vrstvě. Stabilizaci tepelněizolačních desek provádíme zátěžovou vrstvou tvořenou armovanou betonovou deskou. Hydroizolační vrstva (asfaltový pás) je přilepena na betonový podklad. Druh a tloušťku asfaltové hydroizolace a tloušťku betonové desky určuje projektant stavby dle způsobu použití a provozu budovy.Nad betonovou deskou provedeme pochozí úpravu, obvykle dlažbu, osazenou na terče. Pokud je požadováno dodatečné spádování, provede se v betonové desce nad tepelnou izolací tak, aby voda stékala po hydroizolaci do střešního vtoku. Výrobce doporučuje pro výpočet užitného zatížení postupovat dle ČSN 73 0035 čl. 77 Tab. 3/11b, 17a pro ploché střechy a terasy se sklonem max. 3 % pro účely, kde nedochází ke shlukování lidí, s max. zatížením 2 kN.m-2.

img34.jpg

1 pochozí vrstva, 2 betonová mazanina, 3 dlažba, 4 podložky (terče) pod dlažbu, 5 hydroizolace, 6 betonová armovaná vrstva, 7 hydroizolace, 8 tepelná izolace, 9 parozábrana, 10 stropní konstrukce

 
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)