System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Skladba a kladení tepelných izolací na plochých střechách

Na připravený únosný podklad střechy opatřený hydroizolací nebo parozábranou (asfaltový pás, PE fólie apod.) podle projektu položíme tepelněizolační desky Monrock MAX E o velikosti 600 × 1 000 mm, (1 200 × 2 000, 600 × 2 000 mm) těsně na sraz. Desky doporučujeme pokládat delší stranou kolmo na profilování trapézových plechů. U složení izolantu ve dvou vrstvách dbáme na dostatečné překrytí spár spodní vrstvy deskami horní vrstvy, u jednovrstvého řešení dbáme na to, aby nám nevznikaly spáry širší než 5 mm. U jednovrstvé izolace orientujeme desky tak, aby vypálené označení na vrchní straně bylo orientované stále stejným směrem. Stabilitu a uchycení desek k podkladu provádíme mechanickým kotvením nebo lepením (PU nebo asfaltové lepidlo). Hydroizolace se mechanicky kotví souběžně s izolačními deskami k podkladu nebo se natavuje/ lepí na předem nanesenou rovnoměrnou vrstvu asfaltu.

                       img29.jpg
Příklad možné nenavýšené pochozí úpravy (v rovině): desky Monrock MAX E jsou v prostoru se zvýšenou frekvencí pohybu nahrazeny deskami Megarock MAX s cementovou vrstvou nahoře, stejné tloušťky jako okolí nebo podloženými na stejnou tloušťku obklopující izolace.

 

 

img30.jpg 

 

 img31.jpg

 

 

Minimální tloušťka desky Monrock MAX E       na trapézovém plechu je 80 mm nebo d/3. Doporučujeme dodržovat max. vzdálenost mezi vpustěmi 15 m.    

Pokládka desek Megarock MAX a na nich krytina.   

-------------------------------------------------------------

Naopak příklad možné nadvýšené pochozí úpravy: do střechy s izolací Monrock MAX E jsou vloženy roznášecí desky, jako např. Cetris nebo Cembonit, OSB 3 nebo impregnovaná překližka. Povlaková hydroizolace může mít kontrastní barvu, aby byla jasně odlišená pochůzná oblast.

 

 

Rozdělení plochých střech – podle provozu

 
A – pochozí(omezeně)

 

B – pochozí (běžně)

 A. Střecha omezeně pochozí - Pokládka izolačních desek

    

Horní nášlapná vrstva

 

 

Montáž střešních desek ve velkém formátu

Spádová vrstva tvořena nosnou konstrukcí ve spádu

Na vyspádovanou nosnou konstrukci střechy opatřenou hydroizolací (asfaltový pás, PE fólie apod.) položíme tepelněizolační desky Monrock MAX E o rozměrech 600 × 1 000 mm (1 200 × 2 000 nebo 600 × 2 000 mm) těsně na sraz. Desky doporučujeme pokládat delší stranou kolmo na profilování trapézových plechů. Při konstrukci izolantu ve dvou vrstvách dbáme na dostatoční překrytí spar spodní vrstvy deskami horní vrstvy, při jednovrstvovém řešení dbáme na to aby nám nevznikali spáry širší než 5 mm.Stabilitu a uchycení desek k podkladu provádíme mechanickým kotvením nebo lepením (PU nebo asfaltové lepidlo). Hydroizolace se mechanicky kotví souběžně s izolačními deskami k podkladu, nebo se natavuje/lepí na předem nanesenou rovnoměrnou vrstvu asfaltu. Spádování vnitřního úžlabí provádíme spádovými deskami Rockfall (viz Příslušenství), které vytváří podélný sklon 2 % a příčný 8 %. Doporučujeme dodržovat max. vzdálenost mezi vpustěmi 15 m.

   

Minimální tloušťka dvouvrstvé desky Monrock MAX E Rockwool pokládané na trapézovém plechu je 80 mm nebo d/3 (obr. 34)

 
 

Příklad možné pochozí úpravy: Do střechy jsou vloženy roznášecí desky, jako např. Cetris nebo Cembonit. Povlaková hydroizolace může mít kontrastní barvu, aby byla jasně odlišena pochozí oblast. (Obr. 35)

Spádová vrstva tvořená tepelněizolačními deskami Rockfall

Na vodorovnou konstrukci střechy opatřenou parozábranou (asfaltový pás, fólie apod.) klademe podkladní střešní desky Rockwool Monrock MAX E. Desky ukladáme na zraz a dbáme na to aby nám nevznikali spáry věčší než 5 mm. Podkladní desky Monrock MAX E tvoří základní projektem navrženou minimální tloušťku tepelné izolace střechy (80 mm). Na tento podklad klademe spádové desky Rockfall (500 × 1 000 mm) o proměnné tloušťce 20–40 mm, 40–60 mm, resp. 60–80 mm se spádem 2 % v podélném směru desek. Trojice spádových desek se opakuje, ale klade se na rovinné desky Rockfall tl. 60 mm (obr. 37 a 38). Stabilizace a uchycení desek k podkladu se provádí mechanickým kotvením. Teleskopickými kotvami lze kotvit až do 400 mm svěrné tloušťky. Hydroizolace se mechanicky kotví souběžně s izolačními deskami k podkladu. Mechanické kotvení je hospodárný a efektivní způsob montáže, který lze provádět celoročně. Mechanické kotvení lze provádět na rekonstrukcích, nových střechách nebo při dodatečném dospádování plochých střech.
rez-spadovou-vrstvou.png
   
 

Řez spádovou vrstvou (obr. 37)

rovinna-deska.png Rovinná deska Rockfall o tloušťce 60 mm

 Střecha běžně pochozí – pokládka izolačních desek

Spádová vrstva tvořena nad nosnou konstrukcí

Na nosnou konstrukci střechy dle charakteru stavby položíme parozábranu (asfaltový pás, fólie PE apod.) a tepelněizolační desky v jedné vrstvě. Stabilizaci tepelněizolačních desek provádíme zátěžovou vrstvou tvořenou armovanou betonovou deskou. Hydroizolační vrstva (asfaltový pás) je přilepena na betonový podklad. Druh a tloušťku asfaltové hydroizolace a tloušťku betonové desky určuje projektant stavby dle způsobu použití a provozu budovy. Nad betonovou deskou provedeme pochůznou úpravu, obvykle dlažbu, osazenou na terče. Pokud je požadováno dodatečné spádování, provede se v betonové desce nad tepelnou izolací tak, aby voda stékala po hydroizolaci do střešního vtoku. Maximální vzdálenost mezi vtoky se doporučuje 15 m, nebo je spádování úžlabí vytvořeno zapuštěným spádovým žlabem. Výrobce doporučuje pro výpočet užitného zatížení postupovat dle ČSN 73 0035 čl. 77 Tab. 3/11b, 17a pro ploché střechy a terasy se sklonem max. 3 % pro účely, kde nedochází ke shlukování lidí, s max. zatížením 2 kN.m-2, prostory pojížděné osobními automobily a lehkými nákladními automobily, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 2,5 t, s max. zatížením 2,5 kN.m-2. Skladbu pro pojízdné střechy doporučujeme před realizací konzultovat s produktovými specialisty Rockwool.

strecha-pruchozi.png

Pochozí úprava (obr. 39)

1 Pochozí vrstva
2 Betonová mazanina
3 Dlažba
4 Podložky (terče) pod dlažbu
5 Hydroizolace

Pojízdná úprava (obr. 40)

6 Betonová armovaná vrstva
7 Vodonepropustná úprava
8 Tepelná izolace
9 Parozábrana
10 Stropní konstrukce
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)