System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Požární bezpečnost plochých střech

Požární bezpečnost plochých střech

Ploché střechy mohou významnou mírou přispět k šíření požáru. Požáry, při nichž se vznítily i ploché střechy, se řadí mezi nejnebezpečnější ničivé požáry s největšími škodami vůbec. Plochých střešních konstrukcí se týkají dva možné scénáře průběhu požáru:

  • Požární odolnost: schopnost střechy zachovat si svoji celistvost, únosnost a izolační vlastnosti v případě požáru uvnitř budovy.
  • Vystavení vnějším vlivům: schopnost střechy zamezit šíření požáru po povrchu střechy nebo skrz střešní konstrukci v případě požáru přímo na povrchu střechy nebo v jeho blízkém okolí.
Vznícení shora je považováno za hlavní zdroj požárů pocházejících ze střechy; naproti tomu požární odolnost střechy zespodu je úplně zásadní pro to, aby osoby zdržující se uvnitř měly dostatek času na opuštění budovy. Na záchranu osob a majetku z budovy je třeba dostatek času; záchranné týmy mají největší obavy z toho, zda tuny a tisíce čtverečních metrů materiálu nad hlavou odolají tepelné zátěži – a po jak dlouhou dobu a zda způsobí flashover.

Izolační materiál ve střešní konstrukci je zpravidla právě tím, co značnou mírou ovlivňuje chování celé střešní konstrukce, tj. kolik kouře se při požáru uvolňuje, kolik sálajících kapek padá dolů a kolik poruch nejrůznějšího druhu se vyskytne – a jak dlouho od vzniku požáru.

stresni-kostrukce.png Střešní konstrukce používající dvouvrstvý izolační materiál Monrock MAX E při testování dle EN 1365-2

Požární odolnost

Požární odolnost střechy obecně vzato znamená, jak dlouho konstrukce splňuje tato kritéria:

  • R: Nosnost (dosažení určitého vychýlení a rychlost, s jakou k tomuto dochází, případně kompletní zřícení střechy)
  • E: Celistvost (plameny nebo volné otvory určité velikosti)
  • I: Izolace (překročení určité teploty na horním povrchu střechy)

K těmto označením se dále uvádí doba (v minutách), po kterou jsou příslušná kritéria splněna.

Střešní konstrukce na ocelovém plechu při použití dvouvrstvého izolačního materiálu Monrock MAX E dosahují dlouhých časů požární odolnosti podle klasifikace evropské normy EN 13501-2 při testování podle EN 1365-2.
Klasifikace požární odolnosti REI 30 až REI 60 jsou k dispozici pro tyto situace:

  • Tloušťka ocelového plechu 0,75–0,88 mm;
  • Jedno- nebo dvouvrstvá izolace Rockwool o tloušťce 160 mm až 240 mm
  • Zatížení sněhem ve všech případech až do 4 kN/m2
  • Rozpětí až 7 m (v závislosti na sněhové oblasti a užitečné statické únosnosti střechy)

Pokud je třeba ve třídách REI 30 až REI 60 uvažovat s jinými situacemi, lze je vyhodnotit individuálně. Podrobnosti budou zaslány na vyžádání. Všechny uvedené výsledky byly dosaženy pro druhou sněhovou oblast (1,0 kN/m2statického zatížení) s rozpětím 6 m; lze je přepočíst i pro další kombinace zatížení sněhem, rozpětí a užitečného statického zatížení. Výsledky platí pro běžné hydroizolace z bitumenu nebo fólie. 

Pro speciální případy máme k dispozici střešní skladby s požární odolností REI 60 minut.

Vystavení vnějšímu požáru

Evropská metodika ENV 1187 vydaná k ověření obsahuje čtyři způsoby testování k vyhodnocení parametrů střechy vystavené tepelnému zatížení shora. Výsledky jsou klasifikovány dle EN 13501-5 a jsou opatřeny indexy (t1) až (t4). Při testování je střecha vystavena kombinovanému působení plamene, tepelného toku a bočního větru. Ploché střechy opatřené tepelnou a akustickou izolací Rockwool Monrock MAX E a Hardrock MAX spadají do nejlepších možných tříd -BROOF (t3) a BROOF (t4) (třídy t1 a t2 se týkají spíše povrchových úprav než samotné konstrukce střechy jako celku). 

Výsledky zkoušek (t3) platí pro sklony střechy do 10° a pro tloušťky izolace 160 mm a více a všechny podklady bez omezení (dřevěné bednění, panely na bázi dřeva – OSB apod., beton a trapézový plech).Výsledky zkoušek (t4) platí pro sklon 0 –70°, střechy opatřené izolací o tloušťce alespoň 70 mm a pro různé typy nehořlavých podkladů: ocelové plechy, betonové nosné konstrukce, nebo i dřevěný podklad za určitých podmínek.Výsledky (t3) i (t4) platí pro běžné hydroizolace z bitumenu nebo PE (TPO) a PVC-P fólie na izolačních deskách Rockwool. Ploché střechy opatřené všemi izolačními materiály Rockwool, které splňují třídu reakce na oheň A1 podle ČSN EN 13501-1, není třeba dále konstrukčně ani technologicky upravovat, aby byla dosažena a udržena uváděná klasifikační osvědčení požární odolnosti; nehořlavost samotného materiálu je sama o sobě zárukou požární bezpečnosti celé střešní konstrukce. Podrobnosti ke klasifikačním osvědčením požární odolnosti zašleme na požádání.

Střešní desky Rockwool Monrock MAX E mají klasifikaci A1 podle ČSN EN 13501-1 s nulovým šířením požáru. Použitím produktů Rockwool se výrazně zvyšuje požární odolnost stavebních součástí.

strecha-vnejsi-vlivy.png

Vystavení střechy vnějšímu požáru, test podle STN P ENV 1187. Třída BROOF(t4) v praxi: nulový průnik požáru z hořící hydroizolace přes materiál Monrock MAX E tloušťky 80 mm po dobu 60 minut

 

 img21.jpg  img22.jpg

Materiál Monrock MAX E vykazuje vysokou požární odolnost při testování dle 1365-2 po dobu 34 až 62 minut – bez významné změny tloušťky nebo známek poškození. 

Test vystavení střechy vnějšímu požáru podle ČSN P ENV 1187/A1. 

Třída BROOF(t3) v praxi: nulové šíření požáru po střeše nebo přes izolaci Monrock MAX E po dobu 60 minut.

 

Bezpečnost návrhu

Chování střech na různé materiálové bázi je za požáru značně odlišné. Je rozdíl, zda například po deklarovaném čase požární odolnosti 15 minut dojde k masivnímu vzplanutí hořlavého materiálu, nebo se ztráta kritéria celistvosti po této době projeví jen malým plamínkem, který se dále nešíří a střecha dále nepůsobí jako zdroj plamene a kouře ani po mnohonásobně delší interval.

Bezpečnost montáže

Požární bezpečnost plochých střech a ostatních konstrukcí s kamennou vlnou Rockwool není mimořádně citlivá na montážní postupy při realizaci (např. otevřený oheň) – samotný materiál izolace je úplně nehořlavý a není třeba se bát jeho vznícení při selhání jakéhokoli aplikačního detailu. Naopak, silná vrstva kamenné vlny působí nejen jako účinná brzda prostupu tepla a tlumič zvuku, ale i jako absorbér tepla i při vystavení materiálu vysokým teplotám při náhodném lokálním požáru (bod tavení vláken je bezpečně vyšší než 1 000 °C).

Bezpečnost evakuace

I když střechy obsahující velké množství hořlavého materiálu ve svém objemu, například izolací na bázi plastů (ropné deriváty), mohou dosáhnout požadovaných tříd požární odolnosti a odolnosti proti vnějšímu požáru, tyto klasifikace nic nevypovídají o tvorbě kouře, která může být značná už od prvních minut po vzniku požáru a takto významně ztížit záchranu osob a budov. Doba vzniku rozsáhlého hoření pěnových plastů ve střešní konstrukci je často nepředvídatelná a má značné důsledky na unikající osoby a záchranné jednotky. Přístup záchranných jednotek nebo únik po povrchu střechy je možný jen v případě, že střecha pod nohama nevyvíjí hustý kouř, netaví se a nehrozí nepředvídatelné objemové vzplanutí (tzv. flashover).
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)