System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Požadavky na navrhovaní ploché střechy

Požadavky na navrhování plochých střech

 • Plochá střecha je stavební konstrukce nad vnitřním prostředím, vystavená přímému působení atmosférických vlivů a podílející se na zabezpečení požadovaného stavu v podstřeší.
 • Plochá střecha je ta, která nemá sklon střešní roviny větší než 5°.
 • Min. sklon pro ploché střechy se doporučuje 2 % v ploše a 1 % v úžlabí.
 • Střechu navrhujeme tak, aby po dobu své životnosti odolávala mechanickému a dynamickému namáhání. Střecha nesmí propouštět vodu ani vlhkost do střešní konstrukce.
 • Střecha musí splňovat tepelněizolační požadavky ČSN 73 0540 : 2002.
 • Střecha se navrhuje tak, aby odolávala korozím, chemickým, biologickým, elektromagnetickým a atmosférickým vlivům.
 • Akustické vlastnosti střechy kontrolujeme výpočtem vzduchové neprůzvučnosti s dodržením hygienických požadavků na hluk.
 • Projektový návrh střechy musí plně a jednoznačně určit materiálové, technologické, konstrukční i provozní řešení střechy.
 • V projektu je třeba uvést rozměry a sklony střešních ploch, způsob odvodnění, pojistné odvodnění pomocí chrličů plnících funkci při ucpání vnitřních vtoků, prostupy, předepsat skladbu vrstev včetně jejich tlouštěk a potřebných fyzikálních údajů, řešení dilatací, způsob kotvení, vykreslit detaily všech atypických míst, zohlednit zatížení bodové a plošné na střešní plášť, navrhnout provozní řešení střechy, včetně způsobu údržby.
 • Při použití parotěsné zábrany je nutno používat dvoustupňové vpusti tak, aby byla odvodněna i parozábrana po dobu montáže.
 • Každá odvodňovaná plocha by měla být osazena min. dvěma odtokovými místy (neplatí pro podstřešní žlaby).
 • Oblast vtoku musí být zapuštěna min. 5 mm pod sousedící plochu střechy.
 • Maximální vzdálenost vtoků od atik a od rozvodí střešních ploch by neměla překročit 15 m.
 • Bezpečnostní přepad umísťujeme při odvodňovaném úžlabí v nejnižším místě hydroizolace u atiky s převýšením o předepsanou výšku.
 • Maximální vzdálenost vtoků ve žlabech nebo úžlabích od jejich konců nebo rozvodí v těchto žlabech či úžlabích by neměla překročit 15 m.
 • V případě nebezpečí zamrzání vtoků nebo žlabů je možné tyto prvky vyhřívat, zásadně se používá bezpečné nízké napětí 24 V.
jednoplastova-strecha-betonovy-podklad.png

Jednoplášťová střecha na betonové nosné konstrukci


  jednoplastova-strecha-trapezovy-plech.png 

Jednoplášťová střecha na trapézovém plechu


     jednoplastova-strecha-drevena-kostrukce.png 

Jednoplášťová střecha na dřevěné konstrukci

 

bezpecnostni-odvodneni.png

Bezpečnostní odvodnění
pojistným přepadem

 

 

spadova-strecha.png

Ukázky spádování střech deskami Rockwool ke vtokům 


Požadavky na navrhování plochých střech řeší:

ČSN 73 1901 - Navrhování střech
ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov
ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN ENV 1991-4 - Zásady navrhování zatížení konstrukcí
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb/nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb/výrobní objekty
ČSN 73 0600 - Hydroizolace staveb
ČSN 73 3610 - Klampiarske práce stavebné (změna 1-11/97, 2-7/98)
ČSN 73 0532 - Akustika, ochrana proti hluku, požadavky
ČSN EN ISO 6946 - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - výpočtová metoda
Pravidla pro navrhování a provádění střech - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Požadavky na bezpečnost a vlastnosti plochých střech

Plochá střech musí být navržena a provedena tak aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současne splnila základní požadavky, kterými jsou

 • Mechanická odolnost a stabilita,
 • Požární bezpečnost
 • Ochrana proti hluku
 • Bezpečnost při užívaní,
 • Úspora energie a tepelná ochrana.

 
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)