System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Návrh tloušťky tepelněizolační vrstvy

Normové požadavky pro ploché střechy

 Požadavky ČSN 73 0540

 Normové hodnoty UN  [W.m-2.K-1]

 Minimální tloušťka tepelné izolace* (požadovaná/doporučená)

   Požadovaná Dopručená   A. na trapézovém plechu        180/260 mm

B. nad betonovým stropem 160/240 mm

Střecha plochá        0,24      0,16
Celoroční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce v kg/m2/rok (GKN) - max.               0,10
Relativní vnitřní vlhkost vzduchu

i

              50 %

 * Pozn: bez uvažování vlivu ostatních vrstev na součinitel prostupu tepla

UN = součinitel prostupu tepla (W.m-2.K-1) 

Vnitřní teplota vzduchu θai = 20 °C
Vnější teplota vzduchu θe = - 15 °C
Pro nepřerušované vytápění je stanovena bezpečnostní teplotní přirážka θsi = 0,5 °C.

Zkondenzovaná voda nesmí ohrozit stavební konstrukci.

Návrh a posouzení tepelné izolace střešní konstrukce

1. Při konstantní tloušťce tepelné izolace

θe = - 15 °C

zelezobetonovy-strop-1.png

θai= + 20 °C, ϕi = 60 %

Železobetonový strop
Hydroizolace 5 mm
MONROCK MAX E 160 mm
Parozábrana (lepené/svařované spoje)
rd >100 m
Železobetonový panel tloušťky 200 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,24 W.m-2.K-1

 

θe = - 15 °C

zelezobetonovy-strop-2.png

θai = + 20 °C, ϕi = 50 %

Hydroizolace 5 mm
MONROCK MAX E 240 mm
Parozábrana (lepené/svařované spoje)
rd >100 m
Železobetonový panel tloušťky 200 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,16 W.m-2.K-1

 

θe = - 15 °C

trapezovy-plech-1.png

Trapézový plech
Hydroizolace 5 mm
MONROCK MAX E 180 mm
Parozábrana (lepené/svařované spoje)
rd >100 m
Trapézový plech 160 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,24 W.m-2.K-1 

θe = - 15 °C

trapezovy-plech-2.png

Hydroizolace 5 mm
MONROCK MAX E 260 mm
Parozábrana (lepené/svařované spoje)
rd >100 m
Trapézový plech (tl. max. 1 mm) 160 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,16 W.m-2.K-1

Konstrukce splňuje požadavky ČSN 73 0540-2

UN  požadovaný 0,24 W.m-2.K-1 

Konstrukce splňuje požadavky ČSN 73 0540-2

UN doporučený 0,16 W.m-2.K-1 

kotevni-plovakova-hydroizolace.png

Kotvení povlakové hydroizolace

montaz-zpadoveho-systemu.png

Montáž spádového systému

montaz-tepelneizolacni-souvrstvi.png

Montáž tepelněizolačního souvrství u atiky

2. Při proměnné tloušťce tepelné izolace

2.1 Přesným výpočtem

Pokud je v konstrukci střechy přítomna vrstva s proměnnou tloušťkou izolace a změny v tloušťce ovlivní hodnotu součinitele prostupu tepla, pak se součinitel prostupu tepla mění po ploše konstrukce. Proměnný součinitel prostupu tepla je možno nahradit jedinou hodnotou získanou integrací proměnné hodnoty přes celou plochu konstrukce. Změny v tloušťce tepelněizolačních vrstev je potřeba ve výpočtu součinitele prostupu tepla zohlednit. ČSN EN ISO 6946 uvádí v příloze C výpočtovou metodu pro zkosené vrstvy složené z rovinných klínovitých ploch a postup výpočtu.

1) Konstrukce se rozdělí na části, které se liší tvarem a/nebo sklonem (jednoduché klínové plochy)

2) Vypočte se součinitel prostupu tepla Uj pro každou část podle vztahů uvedených v ČSN EN ISO 6946.

3) Ze součinitelů prostupu tepla dílčích částí se nakonec vypočte součinitel prostupu tepla střešní konstrukce jako celku.

1) Příklad rozdělení konstrukce (např. střechy) na samostatné části:

rozdeleni-konstrukce.png

Doplňkové rozdělení umožňující použití vztahů pro výpočet U pro dílčí zkosené vrstvy podle ČSN EN ISO 6946

2) Vztahy pro výpočet součinitele prostupu tepla dílčích částí konstrukce (platí pro sklony do 5 %) jsou uvedeny v dalším textu. Značení je společné pro všechny případy:

  • R0 je odpor při prostupu tepla konstrukce kromě zkosené vrstvy (v hodnotě R0 musí být řádně započteny vzduchové a nehomogenní vrstvy).
  • R1tepelný odpor vypočtený zvlášť pro každou dílčí část podle vztahu:
R1 = d1 / λ1

d1 je tloušťka zkosené vrstvy v nejvyšším bodě
 λ1 je součinitel tepelné vodivosti materiálu zkosené vrstvy

a) pravoúhlá plocha 

pravouhla-plocha.png

b) trojúhelníková plocha, nejsilnější ve vrcholu

trojuhelnikova-plocha.png

c) trojúhelníková plocha, nejtenčí ve vrcholu

trojuhelnikova-plocha2.png

 

3) Výpočet výsledného součinitele prostupu tepla U = Σ(Uj . Aj) / A

2. 2. Jednoduchý postup

Spolehlivě bezpečný a nejrychlejší postup je posoudit skladbu v nejmenší tloušťce (R0 resp. U0). Pokud vyhoví zde, skladba střechy (resp. tloušťka izolace) vyhoví v celé ploše.

 

 

Tepelná ochrana

Tepelnou ochranou se zabývá norma ČSN 73 0540 a ČSN EN ISO 6946. První norma uvádí zejména požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN celé konstrukce, tzn. tepelné izolace včetně tzv. tepelných mostů. Na to je třeba při návrhu pamatovat, protože prvky prostupující střechou mají větší tepelnou vodivost než tepelná izolace z kamenné vlny. Tato skutečnost zvyšuje nároky na potřebnou tloušťku izolace. Při kombinaci tepelněizolačních materiálů je třeba dbát na pořadí materiálů. Na straně interiéru se použijí materiály s vyšší hodnotou rd (difúzní tloušťka). Výpočet tepelných ztrát doporučujeme svěřit odborníkovi. Orientační hodnoty uvádíme v tabulce č. 1. Pokud nevznikne při jednovrstvé pokládce izolačních desek spára mezi deskami větší než 5 mm, nevykazuje takto položená plocha tepelné mosty viz. ČSN EN ISO 6946).

Součinitel tepelné vodivosti charakterizuje tepelnou vodivost materiálu. Výrobce udává deklarovanou hodnotu tepelné vodivosti λD ve smyslu ČSN EN 13162 (měřeno při 10 °C).

Napětí v tlaku σ10 udává odolnost vůči plošnému namáhání, např. sněhem, přitížení štěrkem nebo při aplikaci zelených střech. Bodové zatížení Fp charakterizuje odolnost střešní desky proti vysokému místnímu zatížení, způsobenému pohybem pracovníka, mechanickou fixací tepelné izolace apod. Lépe charakterizuje způsob namáhání střechy. Ploché střechy není povoleno bodově zatěžovat.

bodove-zatizeni.png

Bodové zatížení Fp (ČSN EN 12430) u dvouvrstvé tuhé desky

Bodové zatížení představuje sílu ke vtlačení válce o ploše 50 cm2
do vzorku při bodovém stlačení
o 5 mm (obr. 6).

 

 

napeti-v-tlaku.png

Napětí v tlaku σ10
(ČSN EN 826)

Napětí v tlaku představuje sílu potřebnou ke stlačení vzorku
300 × 300 mm o 10 % tloušťky přes
roznášecí desku (obr. 7)
.

 

 

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu
tepla UN pro budovy s převažující návrhovou teplotou θai = 20 °C

soucinitel-prostupu.png

* Pozn: bez uvažování vlivu ostatních vrstev na součinitel prostupu tepla
UN = součinitel prostupu tepla (W.m-2.K-1)
Vnitřní teplota vzduchu θai = 20 °C
Vnější teplota vzduchu θe = - 15 °C
Pro nepřerušované vytápění je stanovena bezpečnostní
teplotní přirážka θsi = 0,5 °C.
Zkondenzovaná voda nesmí ohrozit stavební konstrukci.
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream. at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)