System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Obecné informace

Fasáda je často místem úniku velkého množství energie. Izolace z kamenné vlny jsou v tomto případě ideálním řešením. Jednak dojde k zateplení vnějšího pláště a zároveň je zajištěno „dýchání“ celého domu. Je totiž nezbytné myslet na to, aby nebyl dům uzavřen do neprodyšné vrstvy. To může vést až k nežádoucí kondenzaci uvnitř konstrukce a následnému vzniku plísní. Příjemné na zateplení je i to, že kromě významných úspor získá dům i nový vzhled. Společnost Rockwool Vám poradí, jaké materiály je vhodné použít jak v případě kontaktních tak i provětrávaných fasád.

Tepelná ochrana budov

Úspory za teplo

Zateplení budov může ušetřit za určitých předpokladů i více než 50 % nákladů na teplo! Ekonomické ekologické analýzy poukazují na neodvratitelný trend zvyšování cen energií. Vytápění budov představuje největší položku ve spotřebě energie domácností a většiny firem. Přitom právě s teplem se nejvíce plýtvá - asi proto, že není vidět. Skoro každý zhasne zbytečně svítící šedesátiwattovou žárovku, ale málokdo se pozastaví nad tím, že nedostatečně nebo vůbec nezaizolovanými stěnami, okny a střechou budovy unikají tisíce „joulů“. Dostatečným návrhem tloušťky izolací jednotlivých částí budovy lze dosáhnout více než padesátiprocentní úspory nákladů na topení. Zateplení objektu přináší nejen ekonomické úspory, ale znamená také velký přínos pro životní prostředí. Zateplením se snižuje vypouštění škodlivých plynů do ovzduší a omezuje se využívání neobnovitelných přírodních zdrojů.

Tepelné ztráty fasádou představují podstatnou složku celkových ztrát tepla objektu. U rodinného domku se fasáda podílí na celkových ztrátách cca 30 %, u činžovních nebo panelových domů ještě podstatnější měrou.

spotreba-tepla.png ¨
Graf průměrné spotřeby tepla na m2 obytné plochy u průměrného obytného domu a u domu odpovídajícího doporučení ČSN-73 0540

porovnani-stavebnich-materialu.png

termo-foto.jpg

Termovizní snímek nezatepleného a zatepleného domu. Nezateplený dům má teplotu na povrchu fasády vyšší, uniká více tepla.

Návratnost investic do zateplení

Tepelná izolace je jedním z mála stavebních materiálů, u kterých se investice do jejich koupě v průběhu používání stavby mnohonásobně vrátí. Při úvahách o zateplování je třeba uvažovat o možnostech úspor energie komplexně. Zateplení, které se provádí, musí být v souladu s dalšími faktory, ovlivňujícími spotřebu tepelné energie.

Faktory ovlivňující spotřebu energie

 • Volba zdroje tepla, topného média a způsob jeho provozování
 • Regulace vytápění
 • Prostup tepla otvorovými výplněmi - kvalita oken
 • Infiltrace spárami výplní - těsnění spár
 • Poměr otvorových výplní a plných stěn
 • Existence zádveří
 • Orientace otvorových výplní ke světovým stranám
 • Zvolený systém zateplení a tloušťka izolace
 • Kvalita tepelněizolačních vlastností zateplované konstrukce
 • (podkladu)
 • Způsob využívání objektu
 • Využití rekuperace tepla

Výše uvedené faktory je vhodné posoudit v rámci takzvaného "Energetického auditu". Energetický audit provádí odborný energetický auditor a jeho účelem je navrhnout opatření, která přinesou co největší úspory energie.

Požadavky na izolační materiál pro zateplení fasád

img01.png  Dobré tepelněizolační vlastnosti
img02.png  Dlouhodobá životnost
img03.png  Tvarová stálost
img04.png  Nízká tepelná roztažnost - V průběhu roku dochází na povrchu fasády k velkým teplotním rozdílům. Čím menší má izolační materiál tepelnou roztažnost, tím méně jsou mechanicky namáhány povrchové vrstvy zateplovacího systému.
img05.png  Paropropustnost - Izolační materiál by neměl narušit přirozený systém odvětrávání povrchu fasády.
img06.png  Zvukopohltivost - Izolační materiál na fasádě může podstatně přispět ke zvýšení neprůzvučnosti izolované konstrukce.
img07.png  Snadná zpracovatelnost
img08.png  Odpovídající mechanické parametry
img09.png  Nehořlavost - Izolační materiál by měl zamezovat šíření požáru po fasádě mezi jednotlivými podlažími po výšce, ale i do šířky a plochy stěn.

Definice

Zateplování: soubor technických opatření, které zabezpečují  tepelnou ochranu budovy a umožňují zabudování přídavních vrstev stavební konstrukce zpravidla na její vnější straně jejíchž součástí je tepelněizolační vrstva.

Vnější konstrukce: je konstrukce, která je zároveň ve styku s vnějším a vnitřním prostředím.

Obvodový plášť: stavební konstrukce která tvoří vnější, obvykle svislý obal budovy; zabezpečuje ochranu vnitřního prostředí před nepříznivými vlivy  z venku.

Pokud  se bavíme o problematice zateplování, musíme tyto konstrukce rozdělit na:

Omítkový zateplovací systém: je přídavná  vrstva vytvořená z malty vyznačující se tepelněizolačními vlastnostmi.

Kontaktní zateplovací systém – vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) je přímo na stavbě uplatňovaná sestava z průmyslově zhotovených výrobků, dodávaná výrobcem ETICS, obsahující nejméně následující součásti, jež byly výrobcem systému speciálně vybrány pro jím určené použití ETICS:

 • V systému specifikovanou lepicí hmotu a v systému specifikované mechanicky kotvící prvky;

 • V systému specifikovaný tepelně izolační materiál;

 • V systému specifikovanou základní vrstvu z jedné nebo více vrstev, kde nejméně jedna vrstva obsahuje výztuž;

 • V systému specifikovanou výztuž;

 • V systému specifikovanou konečnou povrchovou úpravu, která může zahrnovat dekorativní vrstvu.

Sestava součástí ETICS je ekvivalentem stavebního výrobku a po zabudování do stavby v souladun se  stavebníé dokumentací se stává montovaným systémem, jenž je ekvivalentem části stavby.

Pro zhotovování kontaktních zateplovacích systémů platí zásady normy ČSN 73 2901:2005) Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

Provětrávaný zateplovací systém: je přídavná   zavěšená především montovaná konstrukce, vyznačuje se tepelněizolační schopností, povrchová vrstva (obklad ) je od ostatních vrstev, především od tepelněizolační vrstvy,  oddělena  provětranou vzduchovou vrstvou.

Tepelná ochrana budovy: zahrňuje provedení všech efektívních stavebních úprav s cílem vytvořit hygienické podmínky a podmínky tepelní pohody v užívaných prostorech, jako i snížit spotrebu energie na topení. Platí požadavky normy ČSN 73 0540 – 2. Část 2:Požadavky a TNI 73 0329 „Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – Rodinné domy“ a TNI 73 0330 „Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebu tepla na vytápění – Bytové domy“.

Základní tepelnětechnické vlastnosti stavebních materiálů

Tepelná  vodivost je schopnost látky  přenášet  teplo  vedením a je charakterizována součinitelem tepelné  vodivosti  λ  jako  základní ukazatel tepelněizolačních vlastností materiálů – je ovlyvněn především objemovou hmotností a vlhkostí materiálu 

 • Objemová hmotnost materiálu p je hmotnost objemové jednotky určité látky  včetně dutin a pórů
 • Součinitel difuze  vodních par uvádí množství  vodní páry, která difunduje za jednotku času kostkou s hranou 1 m mezi dvěma protilehlými stěnami, mezi kterými je rozdíl částečného tlaku vodní páry 1 Pa
 • Faktor difuzního odporu μ vyjadřuje schopnost látky propouštět vodní páru.  Vyjadřuje, kolikrát je difuzní odpor dané látky větší  než stejná tloušťka vzduchu při stejné teplotě.
Základní požárnotechnicé vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí jsou :  druh konstrukce (D1, D2, D3), požární odolnost stavební konstrukce, požární výhřevnost, index šíření plamene, „odkapávání “ hořícich a nehořícich látek,  proniknutí a šíření požáru střešním pláště.

Tepelnoizolační materiály se doporučuje navrhovať z materiálů s omezenou schopností přijímat vlhkost   nebo které jsou schopné umožnit přechod vlhkosti. Roční  bilance vlhkosti musí splňovat normové požadavky.

Normy a požadavky

ČSN 73 2901:2005) Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 73 0540 -1 Tepelná ochrana budov.Část 1:Terminologie

ČSN 73 0540 -2 Tepelná ochrana budov.Část 2:Požadavky

ČSN 73 0540 -3 Tepelná ochrana budov.Část 3:Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540 -4 Tepelná ochrana budov.Část 4:Výpočtové metody

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN  EN 13501 – 1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky

ČSN EN 13 162 –Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

ETAG 004 - Řídící pokyn pro evropské technické schválení pro vnější kontaktní tepelně izolační systémy s omítkou

ETAG 014 – Řídící pokyn pro evropské technické schválení pro plastové hmoždinky pro připevnění vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)