System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Kazetový systém ROCKPROFIL

Určení kazetového systému ROCKPROFIL

Systém stěnového tepelněizolačního pláště s názvem Kazetový systém ROCKPROFIL je určen a doporučen jakožto systém lehkých prefabrikovaných prvků pro vnější obvodové a vnitřní dělicí stěny staveb.

Systém využívá běžné plechové prvky – nosné stěnové kazety s izolační výplní a doplňuje je z vnější strany obkladem zpravidla opět z plechových tvarovaných prvků. Kazetový systém ROCKPROFIL je použitelný pro systémy nosných skeletů staveb bez omezení jako stěnová konstrukce, jeho aplikace je možná také při montáži na nosné a výplňové zdi (např. monolitické nebo panelové z hutného nebo lehčeného betonu, eventuálně na vyzdívané stěny z cihel nebo bloků).

Kazetový systém ROCKPROFIL je podobný tradičním kazetovým stěnám, ale odstraňuje lineární tepelné mosty v místech nosů kazet, které vedou teplo z vnitřní strany kazet do prostoru pod vnější obklad a výrazně tak pomocí této úpravy zmenšuje celkový prostup tepla stěnou. Tento systém se proto hodí všude tam, kde je nutno při malé stavební hloubce (tj. při malé celkové tloušťce stěny) dosáhnout malého součinitele prostupu tepla, nebo dokonce splnit náročné požadavky na úroveň doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla stěnou, a proto dovoluje podstatně snížit energetickou náročnost na vytápění budov.

K těmto novým vlastnostem Kazetového systému ROCKPROFIL se připojují ostatní dobré vlastnosti tradičních kazetových stěn – jednoduchý a spolehlivý systém, produktivní a variabilní montáž, stejné nebo lepší akustické vlastnosti, malé množství standardních prvků a současně možnost alternativního použití různých obkladů na vnější straně kazet.

Kazetový systém ROCKPROFIL zachovává stejné nebo má lepší požární vlastnosti v porovnání s tradiční kazetovou stěnou o srovnatelných parametrech (tj. stejná hloubka kazety a tloušťka jejího plechu, stejná tloušťka a kvalita izolace, stejná tloušťka vnějšího obkladového plechu).

Tento systém zachovává při malém zvýšení investičních nákladů velmi příznivou hospodárnost montáže a provozu včetně zkrácení doby ekonomické návratnosti.

Popis systému ROCKPROFIL

Kazetový systém ROCKPROFIL představuje systém opláštění a tepelné, protipožární a akustické izolace obvodových vnějších stěn nebo vnitřních stěn a příček stavebních objektů. Kazetová stěna ROCKPROFIL je stěnová konstrukce z kazet, do nichž se vkládá tepelná izolace s větší tloušťkou než je hloubka kazet (izolace Airrock ND pro ROCKPROFIL je předsunuta o 40 mm směrem ven z kazet). Na tyto kazety se pak kotví pomocí speciálních šroubů SFS intec, typ SDC2 trapézové plechy. Skládá se ze:

 • stěnových nosných kazetových profilů (dodavatelé Kovové profily Praha nebo ArcelorMittal Construction CZ, s.r.o. Praha),
 • jednoúčelových jednovrstvých izolačních desek z kamenné vlny s organickým pojivem a hydrofobizací Airrock ND pro ROCKPROFIL (dodavatel ROCKWOOL)
 • speciálních odstupových šroubů typu SDC2 (výrobce SFS intec, s.r.o. Turnov) pro kotvení vnějšího variabilního pohledového obkladu (plech tvarovaný – trapézový nebo oblý, vnější kazety apod.).
Vnější obkladový tvarovaný plech může být montován s vlnami orientovanými vodorovně i svisle. Pro vodorovné kladení vnějšího obkladu se systém doplňuje vnitřním nosným prvkem – profilem OMEGA (eventuálně Z-profiem nebo jejich kombinací). Příslušenstvím kazetového systému ROCKPROFIL je běžný těsnicí, kotvicí a spojovací materiál a kompletační klempířské prvky podle návrhu projektanta dané stavby.

Podmínky aplikace systému ROCKPROFIL

Základní povinné požadavky na správnou aplikaci jsou dvojí – nejprve skupina podmínek, které se vztahují na konkrétní použité materiály:

 • vnější tvarovaný obkladový plech (trapézový nebo vlnitý) musí být z pozinkované oceli o minimální tloušťce 0,75 mm (nebo co do tuhosti ekvivalentního hliníkového plechu nebo hliníkové slitiny, tj. 1,00 mm),
 • pro montáž svislých plechů nebo pomocných lišt pro vodorovné nebo šikmé vnější obklady se musí použít pouze doporučený typ šroubu SDC2 výrobce SFS Intec,
 • tepelněizolační vlastnosti deklarované v tomto montážním návodu se vztahují pouze k doporučenému materiálu Airrock ND pro ROCKPROFIL a přesahu 40 mm izolantu přes nos kazety, a to jen za podmínky, že nebudou vkládány žádné zde nepopsané další lišty, Z profily a jiné konstrukce v ploše fasády do této přesahující izolace,
 • u nosných kazet dochází k redukci statické únosnosti v zavislosti na typu kazety a rozmístění kotevních šroubů. Situaci (stavbu) je nutno staticky posoudit.

Druhou podmínkou je doporučení, aby došlo předem nebo nejpozději během vlastní montáže k zaškolení technického personálu a praktickému zácviku montážní skupiny, která se bude fyzicky podílet na této stavebně montážní činnosti.

Tepelněizolační vlastnosti systému ROCKPROFIL

z hlediska splnění požadavků podle ČSN 73 0540:2002, část 2 a změny Z1:2005

Kazetový systém ROCKPROFIL

  Tloušťka izolace (mm)

Součinitel prostupu tepla

UN (W.m-2.K-1)

 celková přes nos   kazetovou stěnou  teoretická hodnota izolace
 120  40  0,390  0,292
 140  40  0,328  0,250
 155  40  0,280*  0,226
 160  40  0,264  0,219
 165  40  0,248  0,212
 170  40  0,232  0,206
 175  40  0,217*  0,200
 180  40  0,212 0,194
 185  40  0,207  0,189
 190  40  0,202  0,184
 195  40  0,199  0,179
 200  40  0,195  0,175

Pozn:

1. platí pro Airrock ND (ΛD = 0,035 W.m-1.K-1)

2. * hodnoty naměřené, ostatní jsou extrapolované nebo interopolované

3. tučně zvýrazněné hodnoty jsou přednostní - doporučené, ostatní představují možné vyráběné tloušťky izolantu

Požární klasifikace systému ROCKPROFIL

Kazetový systém ROCKPROFIL se svislým a vodorovným kladením trapézového plechu byl odzkoušen společností FIRES, s.r.o. Batizovce, Slovenská republika, autorizovanou osobou reg. č. CIS 01/1998, č. protokolu FIRES-FR-034-06-AUNS, FIRES-FR-189-08-NUNE. Výsledkem zkoušek je následující požární klasifikace, které lze dosáhnout pouze za specifických podmínek a skladby opláštění a maximálního rozpětí sloupů 6 m a bez omezení výšky stěny (konkrétní specifikace podléhá povinnosti řešení předem konzultovat):

Zatížení požárem zevnitř (oheň působí na kazety):   

                                                        až do E 120 minut, EW 60 minut, EI 30 minut.

Zatížení požárem z vnějšku (oheň působí na trapézový plech):

                                                      až do E 120 minut, EW 60 minut, EI 30 minut.

Pozn.: kritérium radiace (W) vyhovuje po dobu 120 minut. Kritérium izolace (I) vyhovuje po dobu 45 minut při požáru na vnější straně.

V případě sádrokartonové předstěny lze zvýšit odolnost celé stěny až do E 90 minut, EI 90 minut při zatížení požárem zvnějšku i zevnitř.

Zkušební metodika: ČSN EN 1364-1:2001 – Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků, část 1: Stěny.

Montážní postup systému ROCKPROFIL

Montážní postup zahrnuje a popisuje stručně základní operace a předpokládá základní znalosti klempířských, stavebně zámečnických a izolatérských prací montážní skupiny. Těmto činnostem musí předcházet v dostatečném rozsahu příprava a zaměření stavby stejně jako přejímka staveniště, lešení a materiálů a seznámení se s projektovou dokumentací stavby.

Kazetový systém ROCKPROFIL se svislým kladením tvarovaných plechů

 1. Vlastní montáž nosné kazety – doporučuje se zastřihnout nos kazety (ve spodní etáži), vyrovnat kazety podle zaměření, osadit podkladní těsnění, kotvit kazety vstřelováním / šroubováním s předvrtáním / přímým šroubováním.
 2. Osadit soklové okapnice.
 3. Namontovat opěrné lišty šroubováním.
 4. Utěsnit kazety, sešroubovat etáže kazet mezi sebou v předepsaných roztečích.
 5. Vložit Airrock ND odspodu a nasunutout na nos kazet. Desky v etážích nad sebou není nutno střídat tak, aby ležely na vazbu – ale je nutno vystříhat se průběžným spárám nad sebou nebo vzniku spára na nose kazet. (Pokud budou další práce po sobě bezprostředně následovat a fasáda se bude ihned zakrývat obkladem, je možno vkládat izolace, ale nedoporučuje se alespoň v počáteční fázi montáže zakrývat větší plochu než zabere jeden obkladový plech nebo prvek. Pokud bude následovat přestávka v pracovních operacích, je v takovém případě lepší nevkládat další izolace na větší nezakryté ploše do kazet). Zkontrolovat, zda jsou kazety správně vyplněny izolací, nevznikají duté kouty a dotlačit izolační desky na sebe. Při vkládání nestlačovat nadměrně izolace a nepůsobit zbytečně velkou silou na povrch izolačních desek, tlak rozkládat na plochu – nesmí vznikat otisky rukavic zejména na rozích a hranách izolačních desek.
 6. Osadit ukončovací profily nadokenní, u dveří a vrat nadpražní profily – tedy prvky, které by nešly po montáži obkladového plechu podvléknout.
 7. Označit vnější plech pro obklad v místech kotvení, navrtat 1 plech jako šablonu (vrtákem o Ř 6,5 mm). Je nutno počítat s poklesem spodní hrany plechu po osazení a tomu přizpůsobit osazování dalších plechů ve stejné etáži – míru poklesu proti horizontále při montáži je třeba přesně změřit a pak s touto skutečností dál opakovaně pracovat.
 8. Ustavit spodní hranu plechu do roviny, zajistit plech v poloze a postupně jej přišroubovat pomocí šroubů SDC2 – S – S16 – 5,5 x 63 mm. Uvolnit zajištění plechu a dokotvit jej.
 9. Spodní obkladový plech u soklu (nebo vrchní u atiky) pevně zafixovat.
 10. Totéž opakovat pro další plech, pak zkontrolovat jejich slícování na výšku ve spodní hraně a následně plechy svrtat v podélném švu.
 11. Pokračovat v kladení podle kladečského plánu fasády.
 12. Doplnit šrouby podle kotevního schématu.
 13. Kompletovat klempířské a ostatní doplňky fasády.

Pozn.:

 1. V případě kotvení vnějšího obkladu pomocí uhlíkových odstupových šroubů SDC2 – T – A16 je možno na předem označených nebo zaměřených místech navrtat tyto šrouby přímo bez předvrtávání.
 2. Pro snadnější montáž obkladových prvků, zejména svislých tvarovaných plechů, je nejlepší používat samosvorné kleště, pokud lze místo sevření chránit proti poškrábání, anebo pod spodní hranu plechů podkládat dřevěnou fošnu nebo hranol.
 3. V případě,že je nutno zaslepit chybně navrtaný otvor do pohledového vnějšího prvku, lze pro tento účel použít silnější tzv. opravný šroub (krátké provedení). Chybějící odstupový šroub jakožto prvek nosného kotvení musí být nahrazen – tj. vložen a upevněn ve vedlejší vlně nebo na sousedním nose kazety v místě neobsazené kotevní pozice.

Výhody kazetového systému ROCKPROFIL

 • výrazná systémová inovace kazetových stěn,
 • stále zůstává zachována jednoduchost systému,
 • nové prvky jsou nezaměnitelné – jen jeden typ šroubu, jeden typ izolace,
 • tradiční, často používaný a oblíbený systém je vybaven podstatně lepšími tepelněizolačními vlastnostmi,
 • velmi dobré akustické a požární vlastnosti,
 • bezpečnost proti vniknutí a velmi obtížná demontáž nepoučenými osobami (speciální nářadí, vždy vzniknou malé rozeznatelné stopy – i bez hrubého násilí),
 • zajištěna standardní mechanická odolnost vnějšího obkladu (opření žebřů apod. je možné),
 • rychlá a produktivní montáž,
 • nízké investiční náklady na stěnový plášť,
 • rychlá ekonomická návratnost systému u vytápěných objektů,
 • možnost dosažení součinitele prostupu tepla v úrovni doporučených hodnot UN = 0,20 W/m2.K u reálných kazet a bez jakýchkoli výjimek.

 

Reference ROCKPROFIL

Při prvních aplikacích nového systému zateplených stěnových plášťů na bázi kazet s názvem ROCKPROFIL jsme se pokusili určit, o kolik lépe se z hlediska tepelných ztrát chová nový ROCKPROFIL oproti tradičním kazetovým stěnám.  

Při první aplikaci a zaškolení montážní firmy byly unikátním způsobem prověřeny, změřeny a termokamerou nasnímány dva objekty v zimním období. Ve stejném čase a za totožné venkovní teploty. Vyhodnocení termovizních snímků pak dovolilo posoudit tepelné ztráty kvalitativně a dokonce se dokončeme podařilo i  kvantifikovat. Fasády byly totiž zvnějšku totožné – vnější obklad kazetových stěn klasických i systému ROCKPROFIL byl namontován ze shodných trapézových ocelových pozinkovaných plechů stejného tvaru i barvy.  Proto mohlo dojít k  přesnému určení rozdílů teplot, míst zvětšených ztrát a prověřit i zvláštní detaily (kotevní body, u klasické fasády pak dobře viditelné pásy s prohříváním plechu nad nosy kazet, kde existují tepelné mosty). 

Porovnání vlastností fasád provedli zkušení hodnotitelé z Energy Centra v Českých Budějovicích. Nejprve investor a uživatel fasád vytápěl dva objekty s rozdílným fasádním pláštěm na stejnou vnitřní teplotu po dobu několika dnů. Poté se v brzkých ranních hodinách, v době před svítáním, začala snímat jak původní klasická kazetová stěna (budova expedice), tak i nová kazetová stěna. Vše v areálu závodu NAREX v České Lípě. Termokamery sledovaly vnější teploty na pláštích a měření probíhalo postupným snímáním z určitých vzdáleností pro zachycení celků i detailů. Ihned se ukázalo, že i při shodné teplotě uvnitř mají fasády značně rozdílné průměrné teploty! Stejně tak se u každého typu vykreslily jinak detaily: klasické kazetové fasády byly vlivem větších tepelných ztrát více ohřáté než kazety nového systému ROCKPROFIL. Množství kritických detailů se projevilo i mimo základní plochy. U klasických kazet bylo dokonce patrné i to, že pokud jsou venkovní teploty jen mírně pod nulou, pak vzduch proudící pod trapézovým plechem směrem vzhůru způsobí stále rostoucí teplotu vnějšího povrchu. U kazetového systému ROCKPROFIL k ničemu takovému nedošlo – fasáda směrem nahoru naopak byla postupně chladnější, tj. z místa zvětšené tepelné ztráty u paty fasády (betonový sokl). Rozdíl tepelných ztrát mezi oběma typy fasád byl velmi značný, při aplikované tloušťce 160 mm izolace Airrock ND ve fasádě dokázal ROCKPROFIL šetřit 42 – 53 % tepla! Systém je tak kvalitně zaizolovaný a tepelné mosty natolik překryté, že už při tloušťce izolace 195 mm je možné dosáhnout součinitele prostupu tepla U < 0,2 W/m2.K.

Tepelně podstatně lepších vlastností se dosahuje překrytím nosů kazet pomocí přesahů tepelněizolačních desek: izolace vkládaná do kazet má totiž o 40 mm větší tloušťku než je hloubka kazet. A díky tomu se odstraní zvýšená ztráta tepla v tomto místě. Vnější trapézový obklad (svislý) anebo pomocný rošt obkladu (také ve svislém směru, kolmo na nosy kazet) se připevňuje speciálními distančními šrouby výrobce SFS intec, vyvinutými speciálně pro tento druh montáže. Tyto šrouby dovolí ponechat mezeru mezi nosy kazet a obkladovými prvky či roštem přesně 40 mm a zabrání stlačení „poloměkké izolace“, která má pro tyto účely ideální, tedy minimální tepelnou ztrátu.

Kazetové stěny systému ROCKPROFIL, z počátku jen se svislým kladením vnějšího trapézového plechu, později pak i s vodorovně kladenými plechy trapézovými nebo oblíbenými vlnitými plechy (oblé nebo sinusové vlnovky), byly nabídnuty investorům, projektantům i architektům. Systém se díky výrazně úsporným tepelným vlastnostem aplikuje velmi často u „osvícených“ uživatelů. Jednou ze společností, která vlastní větší množství nemovitostí vybavených systémy ROCKPROFIL jakožto vnějšími obvodovými plášti, je v České republice právě TESCO Stores. Jejich aplikace velmi účelně zapadají do aktivit na poli výstavby velmi energeticky úsporných objektů. Díky systému ROCKPROFIL dosáhují i velmi variabilně potřebného estetického účinku. Některé ukázky jednodušších i architektonicky velmi pěkně pojatých fasád byly ke shlédnutí na spodním podlaží experimentálního objektu COMPFIRE – od nejjednodušších stěn se svislým trapézovým plechem až po lineární vodorovné lamely a kazety. Těmto výrobkům se věnuje systémově výrobce a dovozce Kovové profily, s.r.o. Ten předvedl celou skupinu kovových lamel a kazet řady KP Form a také kovoplastové frézované prvky Alpolic. Nechyběly i vnější fasádní kazety či sendvičové elementy s výplní z minerálních vláken (tyto obklady se montují na svislé rošty OMEGA), které  mají rovněž potlačené tepelné mosty.

Referenční list systému ROCKPROFIL (vybrané stavby):

 • NAREX Česká Lípa, 2500 m2, 2005
 • LETOV Letňany, 2020 m2, 2005
 • TAKENAKA TPCA Kolín, 975 m2, 2005
 • TELECOM Votice, 1630 m2, 2005
 • LETOV Letňany, 1650 m2, 2006
 • Logistické centrum Praha, 2500 m2, 2007
 • Aquasped Modletice, 500 m2, 2007
 • TESCO Žatec, 1760 m2, 2007
 • BOSCH DIESEL Jihlava, 1830 m2, 2007
 • SIEMENS Trutnov, 2280 m2, 2007
 • TESCO Horní Slavkov, 800 m2, 2008
 • TESCO Hradec Králové, 1600 m2, 2008
 • TESCO Říčany, 2000 m2, 2008
 • Elektrárna Ledvice, 2000 m2, 2009
 • TESCO Aš, 1620 m2, 2009
 • TESCO Chrudim, 2000 m2, 2009
 • TESCO Chrudim, 1736 m2, 2009
 • PHOENIX Ostrava, 1500 m2, 2009
 • TESCO Vlašim, 1700 m2, 2010
 • TESCO Praha – Chodov, 760 m2, 2010
 • TESCO Vimperk 760 m2, 2010
 • TESCO Boskovice, 1960 m2, 2010
 • HORNBACH Plzeň, 3350 m2, 2010 - 2011
 • Elektrárna Ledvice, 8000 m2, 2010
 • LEGO Kladno, 800 m2, 2011
 • TOYOTA Liberec, 400 m2, 2011
 • Elektrárna Ledvice, 7650 m2, 2011

 
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)